مؤسسه حسابرسي مفيد راهبر در سال 1371 به‌منظور ارائه خدمات حرفه‌اي به دستگاه‌ها و مؤسسات تحت پوشش دفتر مقام معظم رهبري تشكيل گرديد. به‌موجب اساسنامه مصوب، علاوه بر خدمات حرفه‌اي، جهت افزايش كيفيت اجراي وظايف محوله، انجام امور مطالعاتي و تحقيقاتي در امور حرفه حسابداري و حسابرسي در راستاي اهداف نهادها و نيز ارتقاء سطح علمي همكاران در زمره فعاليت‌هاي مؤسسه قرار گرفته است. مؤسسه" عضو جامعه حسابداران رسمي ايران" و همچنين "معتمد سازمان بورس و اوراق بهادار" مي‌باشد. موسسه بين 270 موسسه عضو جامعه در طبقه "الف" ارزيابي شده و از نظر سازمان بورس و اوراق بهادار جزء موسسات گروه " 1 " مي‌باشد. همچنين موسسه دارنده "گواهي تقدير سه ستاره تعالي" از سازمان ملي بهره وري مي‌باشد. 
 

تعالی سازمانی
 موسسه حسابرسی مفید راهبر به منظور بهبود مستمر کیفیت و تعالی سازمانی در اسفند ماه سال 1388 موفق به کسب " گواهی تعهد به تعالی " از موسسه مطالعات بهره وری و منابع انسانی ( مسئول اعطای جایزه ملی بهره وری و تعالی سازمانی) شد و با تداوم و استمرار پروژه های بهبود در اسفندماه 1391 جایزه تعالی سه ستاره را اخذ نمود.
 
چشم انداز
موسسه حسابرسی مفید راهبر در افق 1404 موسسه ای پیشرو در سطح منطقه است که با برخورداری از سرمایه فکری متعهد، توانمند و با انگیزه در فضای دانش بنیان، ارزش مدار و دارای نظام ارتباطی مؤثر و کارآمد، با اتقان و استواری از طریق نظارت اطمینان بخش و معاضدت در رشد حاکمیت مطلوب، پاسخگویی و تعالی دستگاه‌های خدمت گیرنده و نیز نقش آفرینی مؤثر در حرفه حسابرسی، ماندگار خواهد بود.

حسابرسی مالی و خدمات اطمینان بخشی

برخی خدمات موسسه حسابرسی مفید راهبر :

خدمات حسابرسي شامل انواع حسابرسي، بازرسي قانوني،

حسابرسی عملیاتی و عملکرد،

مشاوره مديريت و مالي،

طراحي و پياده سازي سيستم مالي،

خدمات مالي وحسابداري و مالياتي،

نظارت بر امور تصفيه،

و خدماتي كه توسط دادگاهها ومراجع قضايي در چارچوب موارد بالا ارجاع و توسط مؤسسه پذيرفته مي شود و ساير مواردي كه توسط شوراي عالي جامعه حسابداران رسمي ايران اعلام و تاييد مي شود.

حسابرسی عملیاتی

حسابرسي عملياتي فرايند منظم و روشمند ارزيابي اثربخشي، كارايي و صرفه ‌اقتصادي عمليات واحد اقتصادي و گزارش نتايج ارزيابي، همراه با پيشنهادهاي عملي به اشخاص ذيصلاح براي بهبود عمليات است.
سه مؤلفه اثربخشي، كارايي و صرفه اقتصادي اهميت زيادي در حسابرسي عملياتي دارند. اثربخشي، ميزان دستيابي به هدف‌هاست. كارايي نسبت نتايج به‌دست آمده از عمليات(ستانده) به منابع مصرف شده(داده) است. بر اساس اين تعريف، عمليات كارا، عملياتي است كه با استفاده از روش‌هاي بهينه، حداكثر بازده(ستانده) را با صرف حداقل منابع(داده) تأمين كند. صرفه اقتصادي تلاش براي حداقل كردن هزينه تحصيل و استفاده از منابع واحد اقتصادي با حفظ كيفيت مناسب است.
مؤلفه‌هاي حسابرسي عملياتي، تمام ابعاد عمليات واحدهاي اقتصادي را مورد توجه و تأكيد قرار مي‌دهد و موجب ارتقاي پاسخگويي، افزايش بهره‌وري، اصلاح ساختارها، افزايش انضباط مالي و عملياتي، تحول سيستم‌هاي اطلاعاتي و گزارشگري، كاهش هزينه و بهبود مستمر عملكرد واحدهاي اقتصادي مي‌شود.
از اين‌رو، حسابرسي عملياتي از اركان اصلي نظام گسترده مسئوليت پاسخگويي و ابزاري براي شناسايي نقاط قوت و ضعف عمليات واحدهاي اقتصادي در راستاي بهبود عمليات آنها و اطمينان‌بخشي به ذينفعان و عموم مردم است.

هدف‌هاي حسابرسي عملياتي
هدف‌هاي كلي حسابرسي عملياتي عبارتند از:
1- ارزيابي عملكرد
هر حسابرسي عملياتي شامل ارزيابي عملكرد واحد اقتصادي است. ارزيابي عملكرد، مقايسه شيوه انجام فعاليت‌هاي سازمان با هدف‌هاي تدوين شده توسط مديريت يا طرف قرارداد مانند سياست‌هاي سازماني، استانداردها و هدف‌هاي كمي و ساير معيارهاي اندازه‌گيري است.

2- شناسايي فرصت‌هاي بهبود عمليات
منظور از بهبود عمليات، افزايش رعايت صرفه اقتصادي، كارايي و اثربخشي يا تركيبي از اين عوامل است. حسابرسي عملياتي، فرصت‌هاي مشخص براي بهبود را از طريق تجزيه و تحليل، مصاحبه‌ها با افراد(در درون و بيرون واحد اقتصادي)، مشاهده عمليات، بررسي گزارش‌هاي جاري و گذشته، بررسي معاملات، مقايسه با استانداردهاي صنعت، به‌كارگيري قضاوت حرفه‌اي براساس تجربه يا ساير ابزارهاي مناسب شناسايي مي‌كند.
3- پيشنهادهايي براي بهبود عمليات يا لزوم انجام بررسي‌ها و اقدامات بيشتر
نوع، ماهيت و دامنه پيشنهادهاي ارائه شده در جريان حسابرسي عملياتي بسيار متفاوت است. حسابرس در اغلب موارد، مي‌تواند پيشنهادهاي ويژه‌اي را ارائه كند. در ساير موارد، ممكن است بررسي‌هاي بيشتري ضروري باشد كه در اين صورت، حسابرس دلايل نياز به انجام بررسي‌ها و اقدامات بيشتر در اين زمينه را بيان مي‌كند.

ارائه كنندگان خدمات حسابرسي عملياتي
در دنياي امروز، اغلب از حسابرسان(داخلي و مستقل) خواسته مي‌شود تا عمليات واحد اقتصادي را ارزيابي كنند اگرچه ارائه چنين خدماتي توسط حسابرسان، پديده جديدي نيست ليكن تقاضا براي اين نوع خدمات با تأكيد بيشتر بر كارايي، اثربخشي و صرفه اقتصادي عمليات و نتايج حاصل رو به افزايش است.
حسابرسان مستقل با افزايش مهارت‌هاي فني مانند توانايي تجزيه و تحليل، يافتن واقعيات و گزارش‌دهي، براي انجام حسابرسي عملياتي در موقعيت برتري نسبت به ديگران قرار دارند. در نتيجه، به دليل دارا بودن مهارت‌هاي كاربردي خاص، آشنايي با عمليات تجاري و اهميت درخور ملاحظه ارتباط بين كنترل‌هاي مالي و عملياتي، از آنان براي ارائه خدمات حسابرسي عملياتي دعوت مي‌شود.
حسابرسي عملياتي و مالي در بسياري از مراحل كار، از جمله موارد زير شبيه يكديگرند:
• برنامه‌ريزي، كنترل و سرپرستي.
• شناسايي واقعيت‌ها، تجزيه و تحليل و مستندسازي.
• تدوين و ارائه پيشنهادها.
• گزارشگري نتايج.
حسابرسان مستقل، به دليل تحصيلات و تجربيات خود با هر يك از مراحل كار پيشگفته آشنا هستند و از صلاحيت حرفه‌اي لازم براي انجام حسابرسي عملياتي برخوردارند.

نقش حسابرسي عملياتي در اقتصاد كشورها
در سال‌هاي اخير، كانون توجه و دامنه بسياري از خدمات حسابرسي‌ در بخش عمومي و خصوصي دستخوش دگرگوني‌هايي شده است و از آنجا كه صورت‌هاي مالي به تنهايي پاسخگوي نيازهاي اطلاعاتي مديريت نيست، مديران در بخش‌هاي خصوصي و دولتي به دنبال كسب اطلاعات بيشتر به منظور ارزيابي و قضاوت در مورد كيفيت عمليات و پيشرفت‌هاي عملياتي هستند و در نتيجه ايجاد چنين زمينه‌هايي، نياز و ضرورت وجود فنون حسابرسي عملياتي براي ارزيابي اثربخشي، كارايي و صرفه اقتصادي عمليات به نحو چشم‌گيري افزايش يافته است.
در دنياي امروز، انجام حسابرسي عملياتي، ارائه خدمات جديد محسوب نمي‌شود و هر روز حسابرسان با درخواست‌هاي روزافزوني از جانب متقاضيان در بخش‌هاي دولتي و خصوصي براي انجام حسابرسي عملياتي روبه‌رو هستند.
بررسي علل درخواست روزافزون مديران براي دريافت خدمات حسابرسي عملياتي نشان مي‌دهد كه دو موضوع زير، بستر مناسبي را براي انجام حسابرسي عملياتي فراهم كرده است:

• هدايت مديران براي توجه بيشتر به رعايت اثربخشي، كارايي و صرفه اقتصادي در واحدهاي اقتصادي.
• ارتقاي تجربيات حسابرسان مستقل در زمينه تشخيص و يافتن واقعيت‌هاي موجود در حسابرسي مالي و مشاوره مديريت و ارائه رهنمودهاي لازم به مديران.

در اين فرايند، در برخي از قراردادهاي خاص كه حسابرسان مستقل به تخصص‌هاي اضافي نيازمندند، آنان مي‌توانند اين نيازها را برطرف كنند يا از ساير صاحبنظران، موسسه‌‌هاي مشاوره يا ساير منابع در اين زمينه‌ها استفاده كنند. داشتن يا توان كسب صلاحيت لازم براي شناسايي واقعيات و تجزيه و تحليل مورد نياز در عمليات خاص مورد بررسي، از اهميت زيادي برخوردار است.

سند راهبردي مديريت حسابرسي عملياتي
سند راهبردي مديريت حسابرسي عملياتي موسسه حسابرسي مفيد راهبر به شرح زير است:

1- چشم‌انداز
همطراز با موسسات حسابرسي برتر در سطح خاورميانه از نظر ارائه مطلوب خدمات حسابرسي عملياتي در افق ده‌ساله.

2- مأموريت
ارائه حسابرسي عملياتي بر اساس قوانين، مقررات و اصول و ضوابط حرفه‌اي به واحدهاي مورد رسيدگي و درخواست‌كنندگان اين خدمات، فرهنگ‌‌سازي ارتقا و بهبود عملكرد در واحدهاي مورد رسيدگي و نيز توسعه و توانمندسازي منابع انساني براي ارائه اين خدمات.

3 - ارزش‌ها
1-3- رعايت شئون و اخلاق اسلامي.
2-3- پاي‌بندي به قوانين و استانداردهاي حرفه‌اي.
3-3- توسعه و مشاركت منابع انساني.
4-3- مشتري‌مداري اصول‌گرايانه.
5-3- مسئوليت پذيري و پاسخگويي.
6-3- نظم و انضباط.
7-3- استقلال و بي‌طرفي.
8-3- صداقت و درستكاري.
9-3- شفافيت.
10-3- فساد ستيزي.
11-3- امانت‌داري و رازداري.

4-اهداف كلان
1-4- ارتقاي كارآئي، كيفيت و مطلوبيت حسابرسي عملياتي مؤسسه و تسريع در ارائه به‌ موقع گزارش‌ها.
2-4- افزودن توان كاري مؤسسه براي برآوردن نيازهاي ذينفعان و واحدهاي مورد رسيدگي و دستگاه‌هاي متقاضي.
3-4- تسهيل پاسخگويي، بهبود كيفيت و عملكرد، انضباط مالي و سازوكار اداره امور در دستگاه‌هاي متقاضي خدمات.

5-راهبردها
1-5- ارائه مطلوب خدمات حسابرسي عملياتي.
2-5- توسعه بازار خدمات حسابرسي عملياتي.
3-5- كاهش هزينه و افزايش كيفيت خدمات حسابرسي عملياتي.
4-5- مشتري‌مداري اصول‌گرايانه.
5-5- توسعه و توانمندسازي منابع انساني.

6-برنامه‌هاي كلان
1-6- فرهنگ‌سازي لزوم بهبود و ارتقاي عملكرد مديران در واحدهاي اقتصادي.
2-6- برگزاري همايش‌ها، كارگاه‌هاي آموزشي، جلسات توجيهي و كميته‌هاي هماهنگي براي معرفي توانايي‌‌هاي مؤسسه براي انجام خدمات حسابرسي عملياتي با هزينه پايين و كيفيت بالا و حفظ استقلال حرفه‌اي و كاهش فاصله انتظارات براي مشتريان بالقوه و بالفعل.
3-6- افزايش ارتباط كاري با مديريت واحدهاي مورد رسيدگي و ارائه كمك و مشورت براي رفع مشكلات مطروحه و حساسيت به نياز ذينفعان.
4-6- دستيابي و استفاده از فناوري‌ها در زمينه حسابرسي عملياتي .
5-6- برنامه‌ريزي براي توسعه منابع انساني با تأكيد بر رعايت اخلاق و رفتار حرفه‌اي و عملكرد تخصصي و تلاش براي افزايش رضايت‌مندي شغلي همكاران.
6-6- انجام تحقيقات در زمينه‌هاي مرتبط با حسابرسي عملياتي .
7-6- ارتباط با انجمن‌ها، مجامع و مؤسسات حرفه‌اي داخلي و خارجي و حضور مؤثر در اركان و كميته‌هاي فني و حرفه‌اي آنها.

اقدامات موسسه حسابرسي مفيد راهبر

موسسه حسابرسي مفيد راهبر در فرهنگ‌سازي، اشاعه و اجراي حسابرسي عملياتي در ايران پيشقدم بوده و اقدامات موثر زير را به‌عمل آورده است:
• تشكيل واحد حسابرسي عملياتي در نيمه اول سال 1374.
• تشكيل كميته تخصصي حسابرسي عملياتي در مهر ماه 1374.
• برگزاري اولين سمينار حسابرسي عملياتي در ايران در آذرماه 1375.
• انتشار كتاب حسابرسي مديريت در بخش عمومي در آذرماه 1375.
• برنامه‌ريزي و اجراي پروژه‌هاي مرتبط با بهبود عملكرد و تعالي سازماني واحدهاي مورد رسيدگي از سال 1376.

با ياري خداوند متعال و با بهره‌گيري از نيروهاي كارامد و توانمند، از ابتداي سال 1387 فعاليت‌ها و اقدامات مديريت حسابرسي عملياتي موسسه حسابرسي مفيد راهبر در راستاي اهداف راهبردي، ارزيابي عملكرد شركت‌ها، سازمان‌ها، نهادها و بنيادها و ارائه پيشنهادهاي عملي به منظور بهبود مستمر عمليات آنها مجدداً احيا و تشديد شده و ان‌شاءاله ادامه خواهد داشت.


ارکان اصلی موسسه

مجمع عمومي

بموجب اساسنامه موسسه وظايف و اختيارات مجمع عمومي به شرح زير است :

انتخاب و يا عزل هيئت مديره، تصويب صورتهاي مالي موسسه و اتخاذ تصميم در خصوص تقسيم سود و اندوختهها، تعيين روزنامه كثير الانتشار موسسه، تعيين خط مشي موسسه، تصويب بودجه سالانه، انتخاب بازرس، تعيين حقوق و مزاياي اعضاي هيئت مديره، اتخاذ تصميم نسبت به ورود و خروج شركاء ، تصويب نقل و انتقال سهمالشركه بين شركاء، تغيير مركز اصلي، تاسيس شعب و يا نمايندگي در داخل و خارج از كشور، تغيير مواد اساسنامه و انحلال موسسه.

 

 

هيئت مديره

موسسه توسط هيئت مديره اي مركب از 3 يا 5 نفر حسابدار رسمي شاغل كه توسط مجمع عمومي براي مدت 2 سال انتخاب ميشوند، اداره ميگردد. هيئت مديره براي اداره كليه امور موسسه بجز مواردي كه طبق اساسنامه در صلاحيت مجمع عمومي است، داراي اختيارات كامل ميباشد.

 

 

بازرس قانوني و حسابرس مستقل

مجمع عمومي هر ساله شخصي را بعنوان بازرس و يك موسسه حسابرسي از موسسات حسابرسي عضو جامعه حسابداران رسمي را به عنوان حسابرس موسسه به منظور بررسي و اظهارنظر در مورد صورتهاي مالي و گزارش فعاليتها و عملكرد هيئت مديره انتخاب مينمايد.

 

 

واحدهاي ستادي

 

معاون توسعه

عهدهدار راهبري امور تعالي، توسعه منابع انساني، امور آموزش و تحقيقات ، امور پروژههاي حسابرسي كامپيوتري، امر بهينهكاوي و مطالعات تطبيقي، امور فرهنگي ، رفاهي ، ورزشي ، امور بازنگري ساختار سازماني و بهبود فرآيندها ، امور توسعه بازار و ساير امور توسعهاي موسسه ميباشد.

 

مديريت كنترل كيفيت

مديريت كنترل كيفيت با استفاده از كادر حرفهاي ذيصلاح، طبق برنامه هاي  تعيين شده، كيفيت حسابرسيهاي انجام شده را كنترل و رهنمودهاي  لازم را جهت اصلاح و بهبود ارائه مي كند.

مديريت بررسيهاي فني و حرفهاي

مديريت بررسيهاي فني و حرفهاي با استفاده از كارشناسان متخصص و با تجربه خود ضمن انجام امور مربوط به موارد ارجاع شده از سوي كميته فني و قوانين براي مسائل حسابداري و حسابرسي شركتها و موسسات مورد رسيدگي،  راه حل مناسب ارائه يا به كميته فني و قوانين و ساير كميته هاي تخصصي پيشنهاد ميكند. اين مديريت نقش دبيرخانه كميته فني و قوانين را نيز ايفا مينمايد.

 

مديريت فناوري اطلاعات (I.T)

وظيفه اصلي اين مديريت طراحي، توليد و به اجرا درآوردن نرم افزارهاي مورد نياز داخلي موسسه و يا خريد نرمافزارهاي لازم جهت ارائه خدمات به واحدهاي ستادي و اجرائي موسسه و اقدامات پشتيباني آن ميباشد.

 

 

واحد تعالي

عهدهدار هدايت امور تعالي سازماني موسسه و پيگيري اجرايي شدن پروژه هاي بهبود امور آموزشي تعالي، ارزيابي و  خود ارزيابي ميباشد.

 

مديريت اداري و مالي

ارائه خدمات مورد نياز پشتيباني به قسمتهاي مختلف موسسه و اداره امور مالي و كنترل بودجه و تهيه و تنظيم صورتهاي مالي ساليانه موسسه از اهم وظايف اين مديريت ميباشد.

 

واحدهاي اجرايي

فعاليتهاي حرفهاي موسسه با مديريتهاي مشروحه ذيل توسط حسابداران عضو جامعه حسابداران رسمي، در سطوح   مديران ارشد و مديران انجام ميگيرد.

 

 

واحدهاي حسابرسي مالي

فعاليت اصلي واحدهاي حسابرسي مالي، انجام وظايف حسابرسي و بازرسي واحدهاي تحت رسيدگي و ارائه ساير خدمات حرفه اي مانند حسابرسي مالياتي و ارزيابي سهام ميباشد.

 

واحد حسابرسي عملياتي

اين واحد توسط كاركنان متخصص خود به ارزيابي عملكرد دستگاهها و شركتهاي  تابعه آنها ميپردازد و در موارد مقتضي نسبت به ارائه خدمات مبادرت مينمايند.

 

واحد خدمات مالي و سيستم

ماموريت ارائه خدمات حسابداري و اصلاح حساب و ارائه سيستم به دستگاهها متقاضي اين خدمات به عهده اين مديريت محول شده است.

 

 

 

کمیته های تخصصی موسسه

كميته هاي تخصصي موسسه
به منظور حسن اجراي وظايف تخصصي، كميته‌هاي تخصصي مركب از حسابداران متخصص و با تجربه و كارشناسان ساير رشته ها جمعا  انتخاب شده اند كه زيرنظر مديرعامل و هيئت مديره انجام وظيفه مي كنند. لازم به ذكر است بر اساس ضوابط موسسه، رياست هر يك از كميته‌هاي موسسه، به عهده‌ يكي از اعضاي هيئت مديره موسسه مي‌باشد.كميته‌هاي تخصصي موسسه به قرار زير است:
 
 کمیته تحولات راهبردی
 با 9عضو عهده دار برنامه ریزی استراتژیک موسسه وپایش و ارزیابی شاخص های ارزیابی عملکرد در راستای تحقق راهبردهاوبرمبنای مدلBSCمی باشد.
 
كميته فني و قوانين
اين كميته از هفت عضو تشكيل شده است و تدوين ضوابط و دستورالعمل هاي فني و حرفه اي و ارائه راه حل براي مسائل خاص حسابداري و حسابرسي شركت ها و واحدهاي مورد رسيدگي و همچنين پاسخگوئي به سؤالات فني و تخصصي همكاران را به عهده دارد.
كميته آموزش و تحقيقات
اين كميته از سه عضو تشكيل شده است و تهيه و تصويب برنامه هاي آموزشي، تحقيقاتي و انتشاراتي و هدايت و نظارت بر برگزاري سمينارها را به عهده دارد.
كميته انضباطي
اين كميته از سه عضو تشكيل شده است و بررسي و اعلام نظر نسبت به موارد تخلف حرفه اي كاركنان مؤسسه از موازين اخلاق و رفتار حرفه اي را به عهده دارد.
كميته تکنولوژی اطلاعات
اين كميته از شش عضو تشكيل و وظيفه هدايت و نظارت بر استقرار سيستم هاي نرم افزاري مناسب (مشتمل بر سيستم اطلاعات مديريتي [M.I.S] و حسابرسي كامپيوتري) و ايجاد بسترهاي لازم براي استقرار اين سيستمها را بر عهده دارد.
كميته ريسك
با 5 عضو عهده‌دار شناسايي،تحليل، ارزيابي،برنامه‌ريزي و كنترل و نظارت ريسك‌هاي كسب و كار موسسه و ارائه پيشنهادات جهت حذف كاهش يا انتقال ريسك‌هاي پيش‌روي موسسه مي‌باشد.

كميته بازاريابي
با 4 عضو ، ضمن مسئوليت مديريت ارتباط با مشتريان، عهده‌دار شناسايي زمينه‌‌هاي متنوع خدمات و ارائه پيشنهادات جهت ورود موسسه به بازارها‌ي جديد مي‌باشد.

كميته وام
با 3 عضو اداره امور وام موسسه را بعهده دارد.
كميته‌ نظام پيشنهاد‌ها
اين كميته با 3 عضو عهده‌دار بررسي و اجراي نظام پيشنهاد‌ها و مديريت پيشنهادهاي واصله در جهت افزايش فضاي مشاركت و بهبود مستمر مي‌باشد.
كميته مديريت منابع انساني
اين كميته هدايت و نظارت بر برنامه ريزي جذب نيروي انساني و كيفيت نيروي انساني، ارتقاء و ترفيعات، اخذ بازخورد از همكاران و برنامه ريزي جهت ارتقاء كيفي امور پرسنلي را بعهده دارد.
کمیته فرهنگی ، ورزشی و رفاهی
این کمیته به منظور هدایت ، برنامه ریزی و اعمال هماهنگی و نظارت بر فعالیت های فرهنگی ، ورزشی و رفاهی موسسه به جهت ارتقاء کیفی و کمی اینگونه برنامه ها و تقویت هر چه بیشتر باورهای دینی ، گسترش معارف احکام و اخلاق و رفتار اسلامی و حرفه ای کارکنان تشکیل شده است .

آموزش و تحقیقات

الف- برگزاري كلاس هاي آموزشي

كميته آموزش موسسه ، موضوعات و عناوين آموزشي مورد نياز براي ردههاي مختلف را تدوين و همه ساله نسبت به انتخاب منابع مناسب درسي و برگزاري دورههاي آموزشي براي كاركنان در ردههاي مختلف و همچنين انجام آزمونهاي لازم، اقدام ميگردد. در سال 1390 ، 20 دوره آموزشي( 13 دوره تعالي سازماني و 7 دوره آموزش حرفهاي) حدود 8000  نفرساعت (سال قبل 9 دوره آموزشي حدود9450  نفرساعت) در زمينههاي مختلف آشنائي با دستورالعملهاي حرفهاي و اداري، استانداردهاي حسابداري و حسابرسي و امور تعالي در سطوح مختلف مؤسسه برگزار شده است.
علاوه بر كلاسهاي حضوري برگزار شده ، آموزش غيرحضوري در زمينه هاي كامپيوتر و زبان نيز برنامه ريزي و از اواخر سال 1390 بمورد اجرا گذارده شده است.

ب - فعاليتهاي تعالي سازماني

موسسه حسابرسي مفيد راهبر  در مسيرتعالي،  در تاريخ آذرماه 1388، اولين اظهارنامه تعالي خود را به موسسه مطالعات بهره وري و منابع انساني ارائه و پس از برگزاري جلسه ارزيابي، موفق به دريافت جايزه  گواهي تعهد به تعالي در اسفند ماه سال 1388 گرديد.
 
سال 1389 فعاليتهاي حركت در مسير تعالي تداوم يافته و پروژه بازنگري سند راهبردي، اجراي راهبرد كسب و كار براساس روش كارت امتيازي متوازن، بهبود نقشه راهبردي موسسه حسابرسي مفيد راهبر و ماتريس نقشه راهبردي جديد به تصويب رسيده است.
 در سال 1390 نقشه راهبردي موسسه بازنگري و نقشه و سنجه هاي جديد در شهريورماه 1390 توسط  هيات مديره به تصويب رسيد و پروفرماهاي جديد تهيه گرديد. همچنين در اين سال ، كار تكميل پروژه هاي تعالي در زمينه هاي مختلف زير تداوم يافت و موسسه به نتايج چشمگيري در اجراي پروژه ها دست يافت.
پروژه هاي تدوين و بازنگري سند راهبردي ، شناخت ذينفعان و نيازهاي آنان ، تقويت و توسعه نفوذ فناوري اطلاعات در موسسه ، خودارزيابي برمبناي پرسشنامه و پروفرما ، استفاده از مدلهاي SWOT و PESTEL براي شناسايي عوامل محيط داخلي و خارجي، تدوين نقشه راهبردي ، اهداف و شاخص هاي كمي عملكرد برمبناي مدل كارت امتيازي متوازن، اجراي طرح كاهش بهاي تمام شده خدمات و رقابتي شدن نرخهاي        حق الزحمه خدمات حرفه اي ، اجراي نظام پذيرش و بررسي پيشنهادهاي كاركنان موسسه و اجراي طرح مديريت ريسك در موسسه از جمله پروژه هائي هستند كه در يكساله 1390 به مورد اجرا گذارده شده است.
موسسه در اين سال در راستاي توسعه فرهنگ بهبود، اقدام به الگوبرداري و مقايسه خود با موسسات برتر داخلي و خارجي در حوزه حسابرسي نمود و با حضور در تورهاي تعالي و نيز پياده سازي پروژه بهينه كاوي توانست بهبودهاي مؤثري را انجام دهد.

موسسه همچنين با پياده سازي و اجراي سه پروژه درحوزه سرمايههاي انساني، شامل « بررسي و طراحي  نظام ارزيابي و بهبود عملكرد كاركنان و مديران»، « بازنگري نظام تشويق ، قدرداني و مراقبت از كاركنان» و « طراحي نظام سنجش و رضايت و انگيزه كاركنان» ، اقدامات مؤثري را در زمينه ارتقاي منابع انساني به عنوان سرمايه اصلي خود انجام داده و بر اين اساس، هدف گذاريها و برنامهريزيهايي صورت گرفته و اين فعاليتها در آينده نيز ادامه خواهد يافت .

پروژه پايش رضايت مشتريان به منظور تامين پيش نيازهاي رقابت سازنده، رشد  متوازن و چند وجهي در تمام ابعاد سازماني از جمله سيستمهاي رهبري و  مديريت، زير ساخت هاي طراحي و توسعه خدمات و عمليات و نيز اطمينان از رشد متوازن با همكاري مشاوران صورت پذيرفته  و نتايج مهمي براي مؤثرتر نمودن فعاليتهاي آتي در قبال  مشتريان فعلي و آتي به همراه داشته است و نظام مديريت ارتباطات  با مشتريان را اجرا نموده است .
 
در سال 1390، پروژه بهبود نظام مديريت فناوري ، ارزيابي فناوري هاي جديد و استقرار سيستم اطلاعات مديريت و حسابرسي كامپيوتري بطور جدي دنبال شده  است و اميد ميرود در آينده اي نه چندان دور ، موسسه بعنوان يكي از مراكز مهم  اجراي حسابرسي كامپيوتري در داخل كشور درآيد.

طي سال 1390 در خصوص روشهاي اندازه گيري اثربخشي فعاليتها، استفاده از نكات راهنماي مدل براي پيشبرد مناسب فعاليتهاي موسسه ، تعريف شاخصهاي جديد و مناسب داشبورد مديريت، توجه بيشتر به رويكردهاي فرآيندي و توجه خاص به خواسته هاي مشتريان و استفاده از تجربيات تيمهاي ارزيابي در حين فرآيند ارزيابي و استفاده از گزارش بازخورد ارايه شده و تعريف پروژه هاي بهبود مرتبط با آنها و مقايسه سطح امتيازي موسسه با سطوح بالاتر ، اقدامات مؤثري صورت گرفته است.

ماحصل تلاش هاي موسسه حسابرسي مفيد راهبر در مسير تعالي در سال 1390 كه در اظهارنامه تعالي سازماني در تاريخ 30 آذر 1390 به موسسه مطالعات بهره وري و منابع انساني انعكاس يافت، منجر به اخذ تقديرنامه سه ستاره جايزه ملي بهره وري و تعالي سازماني شده است تا سرآغازي نو باشد براي تلاشهاي بيشتر به سوي تعالي سازماني درسالهاي آينده. انشاء ا... تعالي

ج- فعاليتهاي تحقيقاتي

انجام فعاليت هاي تحقيقاتي در موسسه حسابرسي مفيد راهبر از اهميت و اولويت زيادي برخوردار است  به  گونه اي كه برگزاري همايش ها، كارگاه هاي آموزشي، جلسات توجيهي و انجام تحقيقات در متون اسلامي در رابطه با مسائل مالي و حسابرسي و انتشار نتايج آن و ارتباط با انجمن ها، مجامع و موسسات حرفه اي داخلي و خارجي جزء برنامه هاي كلان و راهبردي موسسه است . تحقيقات انجام شده در سال 1390 عبارتند از :
- فعاليت هاي تحقيقاتي در زمينه هاي تدوين چك ليست ها و برنامه هاي حسابرسي مورد نياز حسابرسي عملياتي، اجراي حسابرسي مبتني بر ريسك و حسابرسي تقلب .
- تحقيق و تدوين نظام حسابداري و گزارشگري مالي نهادها و موسسات عمومي غير انتفاعي .- انجام پژوهشهايي در زمينه انطباق مباني حسابداري، معيارهاي حسابرسي عملكرد ( كارآئي، اثربخشي و صرفه هاي اقتصادي ) ، -مفاهيم كلي و فلسفه حسابرسي با حوزه علوم اسلامي.
- تعريف و اجراي پروژه هاي بهبود در زمينه هاي سرمايه هاي انساني، مديريت ريسك، بكارگيري فناوري اطلاعات و ... كه عملاً مستلزم انجام پژوهش هايي جهت انطباق مباحث مذكور در حرفه حسابرسي بوده است.
 
د -كيفيت

موسسه حسابرسي مفيد راهبر در ارزيابيهاي كنترل كيفيت جامعه حسابداران رسمي ايران طي سنوات اخير همواره در ردههاي بالاي نتايج قرار گرفته و در سال 1389 با كسب 980 امتياز بين بيش از 234 موسسه عضو جامعه براي چهارمين سال متوالي «رتبه اول» را احراز نموده است. ضمناً به منظور كسب اطمينان از اجراي اثر بخش سيستم كنترل كيفيت در موسسه ، واحد كنترل كيفيت ، فرآيند بررسي و ارزيابي مستمر سيستم كنترل كيفيت موسسه ، شامل بازبيني متناوب موارد انتخابي از كارهاي تكميل شده را طراحي و اجراء مينمايد.

ه- درآمد و هزينه

موسسه حسابرسي مفيد راهبر كليه هزينههاي خود را از محل درآمد خدمات حرفهاي كه انجام ميدهد تامين مينمايد. مازاد درآمد بر هزينه طبق مفاد اساسنامه مؤسسه در زمينه انجام امور مطالعاتي و تحقيقاتي در رابطه با حرفه حسابداري و حسابرسي مصرف ميشود. 

و- حجم ساعات كار

ساعات كاركرد خدمات حرفهاي مؤسسه در سال 1390  بالغ بر 785ر439  ساعت مي باشد(سال قبل 982ر434ساعت).

آگهی استخدام فناوری اطلاعات

*** توجه مفید راهبر هیچگونه هزینه‌ای بایت مراحل گزینش دریافت نمی‌نماید
بدینوسیله به اطلاع کلیه علاقه مندان می‌رساند، موسسه حسابرسی مفید راهبر جهت تکمیل کادر حرفه ای خود در حوزه فناوری اطلاعات، از متقاضیان تحصیلکرده و علاقه مند با شرایط زیر دعوت به عمل می آورد.
لذا درصورت احراز شرایط زیر، درخواست خود را در سایت hr.mofidrahbar.org ثبت نمایید تا هماهنگی های لازم در خصوص طی مراحل استخدامی با افراد متقاضی به عمل آید. 
شرایط مورد نیاز
1- مومن و متعهد به نظام
2- انجام خدمت نظام وظیفه
3- مدرک تحصیلی مربوط به رشته های کامپیوتر و رشته های مشابه
4- دارای نگرش سیستمی و قدرت تجزیه و تحلیل سیستم‌های اطلاعاتی
5- - داشتن تسلط بر زبان sql و یکی از زبان‌های برنامه نویسی

آگهی استخدام

*** توجه مفید راهبر هیچگونه هزینه‌ای بایت مراحل گزینش دریافت نمی‌نماید
بدینوسیله به اطلاع کلیه علاقه مندان به حرفه حسابرسی می¬رساند، موسسه حسابرسی مفید راهبر جهت تکمیل کادر حرفه ای خود، از متقاضیان تحصیلکرده و علاقه مند با شرایط زیر دعوت به عمل می آورد.
لذا درصورت احراز شرایط زیر، درخواست خود را در سایت hr.mofidrahbar.org ثبت نمایید تا هماهنگی های لازم در خصوص طی مراحل استخدامی با افراد متقاضی به عمل آید.
شرایط مورد نیاز
1- متقاضی مرد باشد.
2- انجام خدمت نظام وظیفه
3- حداکثر سن 27 سال باشد.
4- مومن و متعهد به نظام باشند.
5- حداقل مدرک کارشناسی با معدل بالای 15 باشد.
6- مدرک تحصیلی مربوط به رشته های حسابداری و رشته های مشابه باشد.

راهنمــاي تهيه صورتهاي مالي و طراحي ساختار حسابهاي نظام جامع مالي واحدهاي عمومي غيرانتفاعي

هدف اين دستورالعمل ، ايجاد هماهنگي و ارائه راهنماييهاي لازم در خصوص تهيه و تنظيم صورتهاي مالي و طراحي ساختار حسابهاي نظام جامع مالي نهادها و موسسات عمومي غيردولتي و غيرانتفاعي ، برمبناي حسابداري تعهدي و با استفاده از استانداردهاي حسابداري موجود ، است.

رهنمود عملی : مدیریت خطر تقلب در کسب و کار

تقلب هر اقدام یاترک عمدی طراحی شده را شامل می شود که به منظور فریب دیگران صورت می گیرد و باعث میشود قربانیان دچار زیان شده و عاملان آن به منافعی دست یابند. اصول کلیدی زیر سازمان را در مدیریت خطر تقلب کمک می نماید. اصل اول: برنامه مدیریت خطر تقلب ، اصل دوم : خطرات نوعی تقلب ، اصل سوم : فنون پیشگیری به منظور اجتناب از به وقوع پیوستن رویدادهای بالقوه تقلب ، اصل چهارم : فنون لازمبرای کشف تقلب رویدادها و اصل پنجم : فرایندهای مهار تقلب

منشورات

موسسه در راستای فعالیت های تحقیقاتی خود اقدام به انتشار سه کتاب نموده است. (1) حسابرسی مدیریتدربخش عمومی - 1375 (2) رهنمود عملی : مدیریت خطر تقلبکسبوکار - 1389 و(3) راهنمای تهیه صورتهایمالی و طراحی ساختار حسابهای نظام جامع مالی - 1391

حسابرسی مدیریت در بخش عمومی

حرفه حسابرسی درجهان پیشرفت های قابل توجهی داشته است ، توسعه شرکت های پیچیده ترشدن روابط و پیشرفت تکنولوژی موجب رشد هر چه بیشتر حسابرسی و نیازمندی بیشتر به انجام حسابرسی جامع شده است .

سند راهبردی

سند راهبردی موسسه

چشم‌انداز
موسسه حسابرسی مفید راهبر در افق 1404 موسسه-ای پیشرو در سطح منطقه است که با برخورداری از سرمایه فکری متعهد، توانمند و با انگیزه در فضای دانش بنیان، ارزش مدار و دارای نظام ارتباطی مؤثر و کارآمد، با اتقان و استواری از طریق نظارت اطمینان بخش و معاضدت در رشد حاکمیت مطلوب، پاسخگویی و تعالی دستگاه‌های خدمت گیرنده و نیز نقش آفرینی مؤثر در حرفه حسابرسی، ماندگار خواهد بود.

 

مأموريت

ارائه انواع خدمات تخصصي و حرفه‌اي بر اساس قوانين و مقررات و اصول و ضوابط جامعه حسابداران رسمي به تمامی دستگاههاي تحت پوشش دفتر مقام معظم رهبری و سایر دستگاههای متقاضي و تحقيق در متون اسلامي در زمينه حسابداري و حسابرسي، در جهت رشد حسابدهي و تعالي سازماني دستگاه هاي استفاده‌كننده از خدمات مؤسسه

 

ارزش‌ها

رعايت شئون و اخلاق اسلامي

مشتري‌‌مداري اصول گرايانه

مسئوليت‌پذيري و پاسخگوئي

نظم و انضباط

صداقت و درستكاري

شفافيت

امانتداري و رازداري

تمرکز بر نیازها و خواسته‌های مشتري

توسعه و توان افزايي منابع انساني

 

اهداف كلان

ارتقاء كارآئي، كيفيت و مطلوبيت حسابرسي و ساير خدمات حرفه‌اي مؤسسه و تسريع در ارائه به‌موقع گزارش ها.

افزايش توان كاري مؤسسه جهت برآوردن نيازهاي ذينفعان و واحدهاي مورد رسيدگي و دستگاه‌هاي متقاضي به خدمات حرفه‌اي.

تسهيل‌‌كننده بهبود كيفيت حسابدهي، انضباط مالي و ساز و كار اداره امور در دستگاه‌هاي متقاضي خدمات.

حركت متعهدانه در مسیر تعالي سازماني

 


راهبردها کسب و کار

تنوع در ارائه خدمات حرفه‌اي

توسعه بازار خدمات حرفه‌اي

 
 
موسسه حسابرسی مفید راهبر تهران میدان آرژانتین - خیابان شهید احمد قصیر خیابان سیزدهم ، پلاک 9 کد پستی : 1513816111 صندوق پستی : 15875174 تلفن : 88103018 دورنگار : 88101560 آدرس رایانامه : Info@mofidrahbar.org
فناوری اطلاعات موسسه حسابرسی راهبر