نقشه سایت | ورود به سیستم | English WebSite
خانه
 
خدمات
 
آشنایی با موسسه
 
منشورات
 
سند راهبردی
 
تماس با ما
 
 

منشورات

حسابرسی مدیریت در بخش عمومی
راهنمــاي تهيه صورتهاي مالي ...
رهنمود عملی : مدیریت خطر تقلب در کسب و کار
 
راهنمــاي تهيه صورتهاي مالي و طراحي ساختار حسابهاي نظام جامع مالي واحدهاي عمومي غيرانتفاعي
هدف اين دستورالعمل ، ايجاد هماهنگي و ارائه راهنماييهاي لازم در خصوص تهيه و تنظيم صورتهاي مالي و طراحي ساختار حسابهاي نظام جامع مالي نهادها و موسسات عمومي غيردولتي و غيرانتفاعي ، برمبناي حسابداري تعهدي و با استفاده از استانداردهاي حسابداري موجود ، است.