نقشه سایت | ورود به سیستم | English WebSite
خانه
 
خدمات
 
آشنایی با موسسه
 
منشورات
 
سند راهبردی
 
تماس با ما
 
 

منشورات

حسابرسی مدیریت در بخش عمومی
راهنمــاي تهيه صورتهاي مالي ...
رهنمود عملی : مدیریت خطر تقلب در کسب و کار
 
حسابرسی مدیریت در بخش عمومی
حرفه حسابرسی درجهان پیشرفت های قابل توجهی داشته است ، توسعه شرکت های پیچیده ترشدن روابط و پیشرفت تکنولوژی موجب رشد هر چه بیشتر حسابرسی و نیازمندی بیشتر به انجام حسابرسی جامع شده است .