نقشه سایت | ورود به سیستم | English WebSite
خانه
 
خدمات
 
آشنایی با موسسه
 
منشورات
 
سند راهبردی
 
تماس با ما
 
 

آشنایی با موسسه

آموزش و تحقیقات
ارکان اصلی موسسه
استخدام
کمیته های تخصصی
 
ارکان اصلی موسسه

مجمع عمومي

بموجب اساسنامه موسسه وظايف و اختيارات مجمع عمومي به شرح زير است :

انتخاب و يا عزل هيئت مديره، تصويب صورتهاي مالي موسسه و اتخاذ تصميم در خصوص تقسيم سود و اندوختهها، تعيين روزنامه كثير الانتشار موسسه، تعيين خط مشي موسسه، تصويب بودجه سالانه، انتخاب بازرس، تعيين حقوق و مزاياي اعضاي هيئت مديره، اتخاذ تصميم نسبت به ورود و خروج شركاء ، تصويب نقل و انتقال سهمالشركه بين شركاء، تغيير مركز اصلي، تاسيس شعب و يا نمايندگي در داخل و خارج از كشور، تغيير مواد اساسنامه و انحلال موسسه.

 

 

هيئت مديره

موسسه توسط هيئت مديره اي مركب از 3 يا 5 نفر حسابدار رسمي شاغل كه توسط مجمع عمومي براي مدت 2 سال انتخاب ميشوند، اداره ميگردد. هيئت مديره براي اداره كليه امور موسسه بجز مواردي كه طبق اساسنامه در صلاحيت مجمع عمومي است، داراي اختيارات كامل ميباشد.

 

 

بازرس قانوني و حسابرس مستقل

مجمع عمومي هر ساله شخصي را بعنوان بازرس و يك موسسه حسابرسي از موسسات حسابرسي عضو جامعه حسابداران رسمي را به عنوان حسابرس موسسه به منظور بررسي و اظهارنظر در مورد صورتهاي مالي و گزارش فعاليتها و عملكرد هيئت مديره انتخاب مينمايد.

 

 

واحدهاي ستادي

 

معاون توسعه

عهدهدار راهبري امور تعالي، توسعه منابع انساني، امور آموزش و تحقيقات ، امور پروژههاي حسابرسي كامپيوتري، امر بهينهكاوي و مطالعات تطبيقي، امور فرهنگي ، رفاهي ، ورزشي ، امور بازنگري ساختار سازماني و بهبود فرآيندها ، امور توسعه بازار و ساير امور توسعهاي موسسه ميباشد.

 

مديريت كنترل كيفيت

مديريت كنترل كيفيت با استفاده از كادر حرفهاي ذيصلاح، طبق برنامه هاي  تعيين شده، كيفيت حسابرسيهاي انجام شده را كنترل و رهنمودهاي  لازم را جهت اصلاح و بهبود ارائه مي كند.

مديريت بررسيهاي فني و حرفهاي

مديريت بررسيهاي فني و حرفهاي با استفاده از كارشناسان متخصص و با تجربه خود ضمن انجام امور مربوط به موارد ارجاع شده از سوي كميته فني و قوانين براي مسائل حسابداري و حسابرسي شركتها و موسسات مورد رسيدگي،  راه حل مناسب ارائه يا به كميته فني و قوانين و ساير كميته هاي تخصصي پيشنهاد ميكند. اين مديريت نقش دبيرخانه كميته فني و قوانين را نيز ايفا مينمايد.

 

مديريت فناوري اطلاعات (I.T)

وظيفه اصلي اين مديريت طراحي، توليد و به اجرا درآوردن نرم افزارهاي مورد نياز داخلي موسسه و يا خريد نرمافزارهاي لازم جهت ارائه خدمات به واحدهاي ستادي و اجرائي موسسه و اقدامات پشتيباني آن ميباشد.

 

 

واحد تعالي

عهدهدار هدايت امور تعالي سازماني موسسه و پيگيري اجرايي شدن پروژه هاي بهبود امور آموزشي تعالي، ارزيابي و  خود ارزيابي ميباشد.

 

مديريت اداري و مالي

ارائه خدمات مورد نياز پشتيباني به قسمتهاي مختلف موسسه و اداره امور مالي و كنترل بودجه و تهيه و تنظيم صورتهاي مالي ساليانه موسسه از اهم وظايف اين مديريت ميباشد.

 

واحدهاي اجرايي

فعاليتهاي حرفهاي موسسه با مديريتهاي مشروحه ذيل توسط حسابداران عضو جامعه حسابداران رسمي، در سطوح   مديران ارشد و مديران انجام ميگيرد.

 

 

واحدهاي حسابرسي مالي

فعاليت اصلي واحدهاي حسابرسي مالي، انجام وظايف حسابرسي و بازرسي واحدهاي تحت رسيدگي و ارائه ساير خدمات حرفه اي مانند حسابرسي مالياتي و ارزيابي سهام ميباشد.

 

واحد حسابرسي عملياتي

اين واحد توسط كاركنان متخصص خود به ارزيابي عملكرد دستگاهها و شركتهاي  تابعه آنها ميپردازد و در موارد مقتضي نسبت به ارائه خدمات مبادرت مينمايند.

 

واحد خدمات مالي و سيستم

ماموريت ارائه خدمات حسابداري و اصلاح حساب و ارائه سيستم به دستگاهها متقاضي اين خدمات به عهده اين مديريت محول شده است.