نقشه سایت | ورود به سیستم | English WebSite
خانه
 
خدمات
 
آشنایی با موسسه
 
منشورات
 
سند راهبردی
 
تماس با ما
 
 

منشورات

حسابرسی مدیریت در بخش عمومی
راهنمــاي تهيه صورتهاي مالي ...
رهنمود عملی : مدیریت خطر تقلب در کسب و کار
 
منشورات
موسسه در راستای فعالیت های تحقیقاتی خود اقدام به انتشار سه کتاب نموده است. (1) حسابرسی مدیریتدربخش عمومی - 1375 (2) رهنمود عملی : مدیریت خطر تقلبکسبوکار - 1389 و(3) راهنمای تهیه صورتهایمالی و طراحی ساختار حسابهای نظام جامع مالی - 1391