مؤسسه حسابرسي مفيد راهبر در سال 1371 به‌منظور ارائه خدمات حرفه‌اي به دستگاه‌ها و مؤسسات تحت پوشش دفتر مقام معظم رهبري تشكيل گرديد. به‌موجب اساسنامه مصوب، علاوه بر خدمات حرفه‌اي، جهت افزايش كيفيت اجراي وظايف محوله، انجام امور مطالعاتي و تحقيقاتي در امور حرفه حسابداري و حسابرسي در راستاي اهداف نهادها و نيز ارتقاء سطح علمي همكاران در زمره فعاليت‌هاي مؤسسه قرار گرفته است. مؤسسه" عضو جامعه حسابداران رسمي ايران" و همچنين "معتمد سازمان بورس و اوراق بهادار" مي‌باشد. موسسه بين 270 موسسه عضو جامعه در طبقه "الف" ارزيابي شده و از نظر سازمان بورس و اوراق بهادار جزء موسسات گروه " 1 " مي‌باشد. همچنين موسسه دارنده "گواهي تقدير سه ستاره تعالي" از سازمان ملي بهره وري مي‌باشد. 
 

تعالی سازمانی
 موسسه حسابرسی مفید راهبر به منظور بهبود مستمر کیفیت و تعالی سازمانی در اسفند ماه سال 1388 موفق به کسب " گواهی تعهد به تعالی " از موسسه مطالعات بهره وری و منابع انسانی ( مسئول اعطای جایزه ملی بهره وری و تعالی سازمانی) شد و با تداوم و استمرار پروژه های بهبود در اسفندماه 1391 جایزه تعالی سه ستاره را اخذ نمود.
 
چشم انداز
موسسه حسابرسی مفید راهبر در افق 1404 موسسه ای پیشرو در سطح منطقه است که با برخورداری از سرمایه فکری متعهد، توانمند و با انگیزه در فضای دانش بنیان، ارزش مدار و دارای نظام ارتباطی مؤثر و کارآمد، با اتقان و استواری از طریق نظارت اطمینان بخش و معاضدت در رشد حاکمیت مطلوب، پاسخگویی و تعالی دستگاه‌های خدمت گیرنده و نیز نقش آفرینی مؤثر در حرفه حسابرسی، ماندگار خواهد بود.

حسابرسی عملیاتی

حسابرسي عملياتي فرايند منظم و روشمند ارزيابي اثربخشي، كارايي و صرفه ‌اقتصادي عمليات واحد اقتصادي و گزارش نتايج ارزيابي، همراه با پيشنهادهاي عملي به اشخاص ذيصلاح براي بهبود عمليات است.
سه مؤلفه اثربخشي، كارايي و صرفه اقتصادي اهميت زيادي در حسابرسي عملياتي دارند. اثربخشي، ميزان دستيابي به هدف‌هاست. كارايي نسبت نتايج به‌دست آمده از عمليات(ستانده) به منابع مصرف شده(داده) است. بر اساس اين تعريف، عمليات كارا، عملياتي است كه با استفاده از روش‌هاي بهينه، حداكثر بازده(ستانده) را با صرف حداقل منابع(داده) تأمين كند. صرفه اقتصادي تلاش براي حداقل كردن هزينه تحصيل و استفاده از منابع واحد اقتصادي با حفظ كيفيت مناسب است.
مؤلفه‌هاي حسابرسي عملياتي، تمام ابعاد عمليات واحدهاي اقتصادي را مورد توجه و تأكيد قرار مي‌دهد و موجب ارتقاي پاسخگويي، افزايش بهره‌وري، اصلاح ساختارها، افزايش انضباط مالي و عملياتي، تحول سيستم‌هاي اطلاعاتي و گزارشگري، كاهش هزينه و بهبود مستمر عملكرد واحدهاي اقتصادي مي‌شود.
از اين‌رو، حسابرسي عملياتي از اركان اصلي نظام گسترده مسئوليت پاسخگويي و ابزاري براي شناسايي نقاط قوت و ضعف عمليات واحدهاي اقتصادي در راستاي بهبود عمليات آنها و اطمينان‌بخشي به ذينفعان و عموم مردم است.

هدف‌هاي حسابرسي عملياتي
هدف‌هاي كلي حسابرسي عملياتي عبارتند از:
1- ارزيابي عملكرد
هر حسابرسي عملياتي شامل ارزيابي عملكرد واحد اقتصادي است. ارزيابي عملكرد، مقايسه شيوه انجام فعاليت‌هاي سازمان با هدف‌هاي تدوين شده توسط مديريت يا طرف قرارداد مانند سياست‌هاي سازماني، استانداردها و هدف‌هاي كمي و ساير معيارهاي اندازه‌گيري است.

2- شناسايي فرصت‌هاي بهبود عمليات
منظور از بهبود عمليات، افزايش رعايت صرفه اقتصادي، كارايي و اثربخشي يا تركيبي از اين عوامل است. حسابرسي عملياتي، فرصت‌هاي مشخص براي بهبود را از طريق تجزيه و تحليل، مصاحبه‌ها با افراد(در درون و بيرون واحد اقتصادي)، مشاهده عمليات، بررسي گزارش‌هاي جاري و گذشته، بررسي معاملات، مقايسه با استانداردهاي صنعت، به‌كارگيري قضاوت حرفه‌اي براساس تجربه يا ساير ابزارهاي مناسب شناسايي مي‌كند.
3- پيشنهادهايي براي بهبود عمليات يا لزوم انجام بررسي‌ها و اقدامات بيشتر
نوع، ماهيت و دامنه پيشنهادهاي ارائه شده در جريان حسابرسي عملياتي بسيار متفاوت است. حسابرس در اغلب موارد، مي‌تواند پيشنهادهاي ويژه‌اي را ارائه كند. در ساير موارد، ممكن است بررسي‌هاي بيشتري ضروري باشد كه در اين صورت، حسابرس دلايل نياز به انجام بررسي‌ها و اقدامات بيشتر در اين زمينه را بيان مي‌كند.

ارائه كنندگان خدمات حسابرسي عملياتي
در دنياي امروز، اغلب از حسابرسان(داخلي و مستقل) خواسته مي‌شود تا عمليات واحد اقتصادي را ارزيابي كنند اگرچه ارائه چنين خدماتي توسط حسابرسان، پديده جديدي نيست ليكن تقاضا براي اين نوع خدمات با تأكيد بيشتر بر كارايي، اثربخشي و صرفه اقتصادي عمليات و نتايج حاصل رو به افزايش است.
حسابرسان مستقل با افزايش مهارت‌هاي فني مانند توانايي تجزيه و تحليل، يافتن واقعيات و گزارش‌دهي، براي انجام حسابرسي عملياتي در موقعيت برتري نسبت به ديگران قرار دارند. در نتيجه، به دليل دارا بودن مهارت‌هاي كاربردي خاص، آشنايي با عمليات تجاري و اهميت درخور ملاحظه ارتباط بين كنترل‌هاي مالي و عملياتي، از آنان براي ارائه خدمات حسابرسي عملياتي دعوت مي‌شود.
حسابرسي عملياتي و مالي در بسياري از مراحل كار، از جمله موارد زير شبيه يكديگرند:
• برنامه‌ريزي، كنترل و سرپرستي.
• شناسايي واقعيت‌ها، تجزيه و تحليل و مستندسازي.
• تدوين و ارائه پيشنهادها.
• گزارشگري نتايج.
حسابرسان مستقل، به دليل تحصيلات و تجربيات خود با هر يك از مراحل كار پيشگفته آشنا هستند و از صلاحيت حرفه‌اي لازم براي انجام حسابرسي عملياتي برخوردارند.

نقش حسابرسي عملياتي در اقتصاد كشورها
در سال‌هاي اخير، كانون توجه و دامنه بسياري از خدمات حسابرسي‌ در بخش عمومي و خصوصي دستخوش دگرگوني‌هايي شده است و از آنجا كه صورت‌هاي مالي به تنهايي پاسخگوي نيازهاي اطلاعاتي مديريت نيست، مديران در بخش‌هاي خصوصي و دولتي به دنبال كسب اطلاعات بيشتر به منظور ارزيابي و قضاوت در مورد كيفيت عمليات و پيشرفت‌هاي عملياتي هستند و در نتيجه ايجاد چنين زمينه‌هايي، نياز و ضرورت وجود فنون حسابرسي عملياتي براي ارزيابي اثربخشي، كارايي و صرفه اقتصادي عمليات به نحو چشم‌گيري افزايش يافته است.
در دنياي امروز، انجام حسابرسي عملياتي، ارائه خدمات جديد محسوب نمي‌شود و هر روز حسابرسان با درخواست‌هاي روزافزوني از جانب متقاضيان در بخش‌هاي دولتي و خصوصي براي انجام حسابرسي عملياتي روبه‌رو هستند.
بررسي علل درخواست روزافزون مديران براي دريافت خدمات حسابرسي عملياتي نشان مي‌دهد كه دو موضوع زير، بستر مناسبي را براي انجام حسابرسي عملياتي فراهم كرده است:

• هدايت مديران براي توجه بيشتر به رعايت اثربخشي، كارايي و صرفه اقتصادي در واحدهاي اقتصادي.
• ارتقاي تجربيات حسابرسان مستقل در زمينه تشخيص و يافتن واقعيت‌هاي موجود در حسابرسي مالي و مشاوره مديريت و ارائه رهنمودهاي لازم به مديران.

در اين فرايند، در برخي از قراردادهاي خاص كه حسابرسان مستقل به تخصص‌هاي اضافي نيازمندند، آنان مي‌توانند اين نيازها را برطرف كنند يا از ساير صاحبنظران، موسسه‌‌هاي مشاوره يا ساير منابع در اين زمينه‌ها استفاده كنند. داشتن يا توان كسب صلاحيت لازم براي شناسايي واقعيات و تجزيه و تحليل مورد نياز در عمليات خاص مورد بررسي، از اهميت زيادي برخوردار است.

سند راهبردي مديريت حسابرسي عملياتي
سند راهبردي مديريت حسابرسي عملياتي موسسه حسابرسي مفيد راهبر به شرح زير است:

1- چشم‌انداز
همطراز با موسسات حسابرسي برتر در سطح خاورميانه از نظر ارائه مطلوب خدمات حسابرسي عملياتي در افق ده‌ساله.

2- مأموريت
ارائه حسابرسي عملياتي بر اساس قوانين، مقررات و اصول و ضوابط حرفه‌اي به واحدهاي مورد رسيدگي و درخواست‌كنندگان اين خدمات، فرهنگ‌‌سازي ارتقا و بهبود عملكرد در واحدهاي مورد رسيدگي و نيز توسعه و توانمندسازي منابع انساني براي ارائه اين خدمات.

3 - ارزش‌ها
1-3- رعايت شئون و اخلاق اسلامي.
2-3- پاي‌بندي به قوانين و استانداردهاي حرفه‌اي.
3-3- توسعه و مشاركت منابع انساني.
4-3- مشتري‌مداري اصول‌گرايانه.
5-3- مسئوليت پذيري و پاسخگويي.
6-3- نظم و انضباط.
7-3- استقلال و بي‌طرفي.
8-3- صداقت و درستكاري.
9-3- شفافيت.
10-3- فساد ستيزي.
11-3- امانت‌داري و رازداري.

4-اهداف كلان
1-4- ارتقاي كارآئي، كيفيت و مطلوبيت حسابرسي عملياتي مؤسسه و تسريع در ارائه به‌ موقع گزارش‌ها.
2-4- افزودن توان كاري مؤسسه براي برآوردن نيازهاي ذينفعان و واحدهاي مورد رسيدگي و دستگاه‌هاي متقاضي.
3-4- تسهيل پاسخگويي، بهبود كيفيت و عملكرد، انضباط مالي و سازوكار اداره امور در دستگاه‌هاي متقاضي خدمات.

5-راهبردها
1-5- ارائه مطلوب خدمات حسابرسي عملياتي.
2-5- توسعه بازار خدمات حسابرسي عملياتي.
3-5- كاهش هزينه و افزايش كيفيت خدمات حسابرسي عملياتي.
4-5- مشتري‌مداري اصول‌گرايانه.
5-5- توسعه و توانمندسازي منابع انساني.

6-برنامه‌هاي كلان
1-6- فرهنگ‌سازي لزوم بهبود و ارتقاي عملكرد مديران در واحدهاي اقتصادي.
2-6- برگزاري همايش‌ها، كارگاه‌هاي آموزشي، جلسات توجيهي و كميته‌هاي هماهنگي براي معرفي توانايي‌‌هاي مؤسسه براي انجام خدمات حسابرسي عملياتي با هزينه پايين و كيفيت بالا و حفظ استقلال حرفه‌اي و كاهش فاصله انتظارات براي مشتريان بالقوه و بالفعل.
3-6- افزايش ارتباط كاري با مديريت واحدهاي مورد رسيدگي و ارائه كمك و مشورت براي رفع مشكلات مطروحه و حساسيت به نياز ذينفعان.
4-6- دستيابي و استفاده از فناوري‌ها در زمينه حسابرسي عملياتي .
5-6- برنامه‌ريزي براي توسعه منابع انساني با تأكيد بر رعايت اخلاق و رفتار حرفه‌اي و عملكرد تخصصي و تلاش براي افزايش رضايت‌مندي شغلي همكاران.
6-6- انجام تحقيقات در زمينه‌هاي مرتبط با حسابرسي عملياتي .
7-6- ارتباط با انجمن‌ها، مجامع و مؤسسات حرفه‌اي داخلي و خارجي و حضور مؤثر در اركان و كميته‌هاي فني و حرفه‌اي آنها.

اقدامات موسسه حسابرسي مفيد راهبر

موسسه حسابرسي مفيد راهبر در فرهنگ‌سازي، اشاعه و اجراي حسابرسي عملياتي در ايران پيشقدم بوده و اقدامات موثر زير را به‌عمل آورده است:
• تشكيل واحد حسابرسي عملياتي در نيمه اول سال 1374.
• تشكيل كميته تخصصي حسابرسي عملياتي در مهر ماه 1374.
• برگزاري اولين سمينار حسابرسي عملياتي در ايران در آذرماه 1375.
• انتشار كتاب حسابرسي مديريت در بخش عمومي در آذرماه 1375.
• برنامه‌ريزي و اجراي پروژه‌هاي مرتبط با بهبود عملكرد و تعالي سازماني واحدهاي مورد رسيدگي از سال 1376.

با ياري خداوند متعال و با بهره‌گيري از نيروهاي كارامد و توانمند، از ابتداي سال 1387 فعاليت‌ها و اقدامات مديريت حسابرسي عملياتي موسسه حسابرسي مفيد راهبر در راستاي اهداف راهبردي، ارزيابي عملكرد شركت‌ها، سازمان‌ها، نهادها و بنيادها و ارائه پيشنهادهاي عملي به منظور بهبود مستمر عمليات آنها مجدداً احيا و تشديد شده و ان‌شاءاله ادامه خواهد داشت.


حسابرسی مالی و خدمات اطمینان بخشی

برخی خدمات موسسه حسابرسی مفید راهبر :

خدمات حسابرسي شامل انواع حسابرسي، بازرسي قانوني،

حسابرسی عملیاتی و عملکرد،

مشاوره مديريت و مالي،

طراحي و پياده سازي سيستم مالي،

خدمات مالي وحسابداري و مالياتي،

نظارت بر امور تصفيه،

و خدماتي كه توسط دادگاهها ومراجع قضايي در چارچوب موارد بالا ارجاع و توسط مؤسسه پذيرفته مي شود و ساير مواردي كه توسط شوراي عالي جامعه حسابداران رسمي ايران اعلام و تاييد مي شود.

ارکان اصلی موسسه

مجمع عمومي

بموجب اساسنامه موسسه وظايف و اختيارات مجمع عمومي به شرح زير است :

انتخاب و يا عزل هيئت مديره، تصويب صورتهاي مالي موسسه و اتخاذ تصميم در خصوص تقسيم سود و اندوختهها، تعيين روزنامه كثير الانتشار موسسه، تعيين خط مشي موسسه، تصويب بودجه سالانه، انتخاب بازرس، تعيين حقوق و مزاياي اعضاي هيئت مديره، اتخاذ تصميم نسبت به ورود و خروج شركاء ، تصويب نقل و انتقال سهمالشركه بين شركاء، تغيير مركز اصلي، تاسيس شعب و يا نمايندگي در داخل و خارج از كشور، تغيير مواد اساسنامه و انحلال موسسه.

 

 

هيئت مديره

موسسه توسط هيئت مديره اي مركب از 3 يا 5 نفر حسابدار رسمي شاغل كه توسط مجمع عمومي براي مدت 2 سال انتخاب ميشوند، اداره ميگردد. هيئت مديره براي اداره كليه امور موسسه بجز مواردي كه طبق اساسنامه در صلاحيت مجمع عمومي است، داراي اختيارات كامل ميباشد.

 

 

بازرس قانوني و حسابرس مستقل

مجمع عمومي هر ساله شخصي را بعنوان بازرس و يك موسسه حسابرسي از موسسات حسابرسي عضو جامعه حسابداران رسمي را به عنوان حسابرس موسسه به منظور بررسي و اظهارنظر در مورد صورتهاي مالي و گزارش فعاليتها و عملكرد هيئت مديره انتخاب مينمايد.

 

 

واحدهاي ستادي

 

معاون توسعه

عهدهدار راهبري امور تعالي، توسعه منابع انساني، امور آموزش و تحقيقات ، امور پروژههاي حسابرسي كامپيوتري، امر بهينهكاوي و مطالعات تطبيقي، امور فرهنگي ، رفاهي ، ورزشي ، امور بازنگري ساختار سازماني و بهبود فرآيندها ، امور توسعه بازار و ساير امور توسعهاي موسسه ميباشد.

 

مديريت كنترل كيفيت

مديريت كنترل كيفيت با استفاده از كادر حرفهاي ذيصلاح، طبق برنامه هاي  تعيين شده، كيفيت حسابرسيهاي انجام شده را كنترل و رهنمودهاي  لازم را جهت اصلاح و بهبود ارائه مي كند.

مديريت بررسيهاي فني و حرفهاي

مديريت بررسيهاي فني و حرفهاي با استفاده از كارشناسان متخصص و با تجربه خود ضمن انجام امور مربوط به موارد ارجاع شده از سوي كميته فني و قوانين براي مسائل حسابداري و حسابرسي شركتها و موسسات مورد رسيدگي،  راه حل مناسب ارائه يا به كميته فني و قوانين و ساير كميته هاي تخصصي پيشنهاد ميكند. اين مديريت نقش دبيرخانه كميته فني و قوانين را نيز ايفا مينمايد.

 

مديريت فناوري اطلاعات (I.T)

وظيفه اصلي اين مديريت طراحي، توليد و به اجرا درآوردن نرم افزارهاي مورد نياز داخلي موسسه و يا خريد نرمافزارهاي لازم جهت ارائه خدمات به واحدهاي ستادي و اجرائي موسسه و اقدامات پشتيباني آن ميباشد.

 

 

واحد تعالي

عهدهدار هدايت امور تعالي سازماني موسسه و پيگيري اجرايي شدن پروژه هاي بهبود امور آموزشي تعالي، ارزيابي و  خود ارزيابي ميباشد.

 

مديريت اداري و مالي

ارائه خدمات مورد نياز پشتيباني به قسمتهاي مختلف موسسه و اداره امور مالي و كنترل بودجه و تهيه و تنظيم صورتهاي مالي ساليانه موسسه از اهم وظايف اين مديريت ميباشد.

 

واحدهاي اجرايي

فعاليتهاي حرفهاي موسسه با مديريتهاي مشروحه ذيل توسط حسابداران عضو جامعه حسابداران رسمي، در سطوح   مديران ارشد و مديران انجام ميگيرد.

 

 

واحدهاي حسابرسي مالي

فعاليت اصلي واحدهاي حسابرسي مالي، انجام وظايف حسابرسي و بازرسي واحدهاي تحت رسيدگي و ارائه ساير خدمات حرفه اي مانند حسابرسي مالياتي و ارزيابي سهام ميباشد.

 

واحد حسابرسي عملياتي

اين واحد توسط كاركنان متخصص خود به ارزيابي عملكرد دستگاهها و شركتهاي  تابعه آنها ميپردازد و در موارد مقتضي نسبت به ارائه خدمات مبادرت مينمايند.

 

واحد خدمات مالي و سيستم

ماموريت ارائه خدمات حسابداري و اصلاح حساب و ارائه سيستم به دستگاهها متقاضي اين خدمات به عهده اين مديريت محول شده است.

 

 

 

کمیته های تخصصی موسسه

كميته هاي تخصصي موسسه
به منظور حسن اجراي وظايف تخصصي، كميته‌هاي تخصصي مركب از حسابداران متخصص و با تجربه و كارشناسان ساير رشته ها جمعا  انتخاب شده اند كه زيرنظر مديرعامل و هيئت مديره انجام وظيفه مي كنند. لازم به ذكر است بر اساس ضوابط موسسه، رياست هر يك از كميته‌هاي موسسه، به عهده‌ يكي از اعضاي هيئت مديره موسسه مي‌باشد.كميته‌هاي تخصصي موسسه به قرار زير است:
 
 کمیته تحولات راهبردی
 با 9عضو عهده دار برنامه ریزی استراتژیک موسسه وپایش و ارزیابی شاخص های ارزیابی عملکرد در راستای تحقق راهبردهاوبرمبنای مدلBSCمی باشد.
 
كميته فني و قوانين
اين كميته از هفت عضو تشكيل شده است و تدوين ضوابط و دستورالعمل هاي فني و حرفه اي و ارائه راه حل براي مسائل خاص حسابداري و حسابرسي شركت ها و واحدهاي مورد رسيدگي و همچنين پاسخگوئي به سؤالات فني و تخصصي همكاران را به عهده دارد.
كميته آموزش و تحقيقات
اين كميته از سه عضو تشكيل شده است و تهيه و تصويب برنامه هاي آموزشي، تحقيقاتي و انتشاراتي و هدايت و نظارت بر برگزاري سمينارها را به عهده دارد.
كميته انضباطي
اين كميته از سه عضو تشكيل شده است و بررسي و اعلام نظر نسبت به موارد تخلف حرفه اي كاركنان مؤسسه از موازين اخلاق و رفتار حرفه اي را به عهده دارد.
كميته تکنولوژی اطلاعات
اين كميته از شش عضو تشكيل و وظيفه هدايت و نظارت بر استقرار سيستم هاي نرم افزاري مناسب (مشتمل بر سيستم اطلاعات مديريتي [M.I.S] و حسابرسي كامپيوتري) و ايجاد بسترهاي لازم براي استقرار اين سيستمها را بر عهده دارد.
كميته ريسك
با 5 عضو عهده‌دار شناسايي،تحليل، ارزيابي،برنامه‌ريزي و كنترل و نظارت ريسك‌هاي كسب و كار موسسه و ارائه پيشنهادات جهت حذف كاهش يا انتقال ريسك‌هاي پيش‌روي موسسه مي‌باشد.

كميته بازاريابي
با 4 عضو ، ضمن مسئوليت مديريت ارتباط با مشتريان، عهده‌دار شناسايي زمينه‌‌هاي متنوع خدمات و ارائه پيشنهادات جهت ورود موسسه به بازارها‌ي جديد مي‌باشد.

كميته وام
با 3 عضو اداره امور وام موسسه را بعهده دارد.
كميته‌ نظام پيشنهاد‌ها
اين كميته با 3 عضو عهده‌دار بررسي و اجراي نظام پيشنهاد‌ها و مديريت پيشنهادهاي واصله در جهت افزايش فضاي مشاركت و بهبود مستمر مي‌باشد.
كميته مديريت منابع انساني
اين كميته هدايت و نظارت بر برنامه ريزي جذب نيروي انساني و كيفيت نيروي انساني، ارتقاء و ترفيعات، اخذ بازخورد از همكاران و برنامه ريزي جهت ارتقاء كيفي امور پرسنلي را بعهده دارد.
کمیته فرهنگی ، ورزشی و رفاهی
این کمیته به منظور هدایت ، برنامه ریزی و اعمال هماهنگی و نظارت بر فعالیت های فرهنگی ، ورزشی و رفاهی موسسه به جهت ارتقاء کیفی و کمی اینگونه برنامه ها و تقویت هر چه بیشتر باورهای دینی ، گسترش معارف احکام و اخلاق و رفتار اسلامی و حرفه ای کارکنان تشکیل شده است .

آموزش و تحقیقات

الف- برگزاري كلاس هاي آموزشي

كميته آموزش موسسه ، موضوعات و عناوين آموزشي مورد نياز براي ردههاي مختلف را تدوين و همه ساله نسبت به انتخاب منابع مناسب درسي و برگزاري دورههاي آموزشي براي كاركنان در ردههاي مختلف و همچنين انجام آزمونهاي لازم، اقدام ميگردد. در سال 1390 ، 20 دوره آموزشي( 13 دوره تعالي سازماني و 7 دوره آموزش حرفهاي) حدود 8000  نفرساعت (سال قبل 9 دوره آموزشي حدود9450  نفرساعت) در زمينههاي مختلف آشنائي با دستورالعملهاي حرفهاي و اداري، استانداردهاي حسابداري و حسابرسي و امور تعالي در سطوح مختلف مؤسسه برگزار شده است.
علاوه بر كلاسهاي حضوري برگزار شده ، آموزش غيرحضوري در زمينه هاي كامپيوتر و زبان نيز برنامه ريزي و از اواخر سال 1390 بمورد اجرا گذارده شده است.

ب - فعاليتهاي تعالي سازماني

موسسه حسابرسي مفيد راهبر  در مسيرتعالي،  در تاريخ آذرماه 1388، اولين اظهارنامه تعالي خود را به موسسه مطالعات بهره وري و منابع انساني ارائه و پس از برگزاري جلسه ارزيابي، موفق به دريافت جايزه  گواهي تعهد به تعالي در اسفند ماه سال 1388 گرديد.
 
سال 1389 فعاليتهاي حركت در مسير تعالي تداوم يافته و پروژه بازنگري سند راهبردي، اجراي راهبرد كسب و كار براساس روش كارت امتيازي متوازن، بهبود نقشه راهبردي موسسه حسابرسي مفيد راهبر و ماتريس نقشه راهبردي جديد به تصويب رسيده است.
 در سال 1390 نقشه راهبردي موسسه بازنگري و نقشه و سنجه هاي جديد در شهريورماه 1390 توسط  هيات مديره به تصويب رسيد و پروفرماهاي جديد تهيه گرديد. همچنين در اين سال ، كار تكميل پروژه هاي تعالي در زمينه هاي مختلف زير تداوم يافت و موسسه به نتايج چشمگيري در اجراي پروژه ها دست يافت.
پروژه هاي تدوين و بازنگري سند راهبردي ، شناخت ذينفعان و نيازهاي آنان ، تقويت و توسعه نفوذ فناوري اطلاعات در موسسه ، خودارزيابي برمبناي پرسشنامه و پروفرما ، استفاده از مدلهاي SWOT و PESTEL براي شناسايي عوامل محيط داخلي و خارجي، تدوين نقشه راهبردي ، اهداف و شاخص هاي كمي عملكرد برمبناي مدل كارت امتيازي متوازن، اجراي طرح كاهش بهاي تمام شده خدمات و رقابتي شدن نرخهاي        حق الزحمه خدمات حرفه اي ، اجراي نظام پذيرش و بررسي پيشنهادهاي كاركنان موسسه و اجراي طرح مديريت ريسك در موسسه از جمله پروژه هائي هستند كه در يكساله 1390 به مورد اجرا گذارده شده است.
موسسه در اين سال در راستاي توسعه فرهنگ بهبود، اقدام به الگوبرداري و مقايسه خود با موسسات برتر داخلي و خارجي در حوزه حسابرسي نمود و با حضور در تورهاي تعالي و نيز پياده سازي پروژه بهينه كاوي توانست بهبودهاي مؤثري را انجام دهد.

موسسه همچنين با پياده سازي و اجراي سه پروژه درحوزه سرمايههاي انساني، شامل « بررسي و طراحي  نظام ارزيابي و بهبود عملكرد كاركنان و مديران»، « بازنگري نظام تشويق ، قدرداني و مراقبت از كاركنان» و « طراحي نظام سنجش و رضايت و انگيزه كاركنان» ، اقدامات مؤثري را در زمينه ارتقاي منابع انساني به عنوان سرمايه اصلي خود انجام داده و بر اين اساس، هدف گذاريها و برنامهريزيهايي صورت گرفته و اين فعاليتها در آينده نيز ادامه خواهد يافت .

پروژه پايش رضايت مشتريان به منظور تامين پيش نيازهاي رقابت سازنده، رشد  متوازن و چند وجهي در تمام ابعاد سازماني از جمله سيستمهاي رهبري و  مديريت، زير ساخت هاي طراحي و توسعه خدمات و عمليات و نيز اطمينان از رشد متوازن با همكاري مشاوران صورت پذيرفته  و نتايج مهمي براي مؤثرتر نمودن فعاليتهاي آتي در قبال  مشتريان فعلي و آتي به همراه داشته است و نظام مديريت ارتباطات  با مشتريان را اجرا نموده است .
 
در سال 1390، پروژه بهبود نظام مديريت فناوري ، ارزيابي فناوري هاي جديد و استقرار سيستم اطلاعات مديريت و حسابرسي كامپيوتري بطور جدي دنبال شده  است و اميد ميرود در آينده اي نه چندان دور ، موسسه بعنوان يكي از مراكز مهم  اجراي حسابرسي كامپيوتري در داخل كشور درآيد.

طي سال 1390 در خصوص روشهاي اندازه گيري اثربخشي فعاليتها، استفاده از نكات راهنماي مدل براي پيشبرد مناسب فعاليتهاي موسسه ، تعريف شاخصهاي جديد و مناسب داشبورد مديريت، توجه بيشتر به رويكردهاي فرآيندي و توجه خاص به خواسته هاي مشتريان و استفاده از تجربيات تيمهاي ارزيابي در حين فرآيند ارزيابي و استفاده از گزارش بازخورد ارايه شده و تعريف پروژه هاي بهبود مرتبط با آنها و مقايسه سطح امتيازي موسسه با سطوح بالاتر ، اقدامات مؤثري صورت گرفته است.

ماحصل تلاش هاي موسسه حسابرسي مفيد راهبر در مسير تعالي در سال 1390 كه در اظهارنامه تعالي سازماني در تاريخ 30 آذر 1390 به موسسه مطالعات بهره وري و منابع انساني انعكاس يافت، منجر به اخذ تقديرنامه سه ستاره جايزه ملي بهره وري و تعالي سازماني شده است تا سرآغازي نو باشد براي تلاشهاي بيشتر به سوي تعالي سازماني درسالهاي آينده. انشاء ا... تعالي

ج- فعاليتهاي تحقيقاتي

انجام فعاليت هاي تحقيقاتي در موسسه حسابرسي مفيد راهبر از اهميت و اولويت زيادي برخوردار است  به  گونه اي كه برگزاري همايش ها، كارگاه هاي آموزشي، جلسات توجيهي و انجام تحقيقات در متون اسلامي در رابطه با مسائل مالي و حسابرسي و انتشار نتايج آن و ارتباط با انجمن ها، مجامع و موسسات حرفه اي داخلي و خارجي جزء برنامه هاي كلان و راهبردي موسسه است . تحقيقات انجام شده در سال 1390 عبارتند از :
- فعاليت هاي تحقيقاتي در زمينه هاي تدوين چك ليست ها و برنامه هاي حسابرسي مورد نياز حسابرسي عملياتي، اجراي حسابرسي مبتني بر ريسك و حسابرسي تقلب .
- تحقيق و تدوين نظام حسابداري و گزارشگري مالي نهادها و موسسات عمومي غير انتفاعي .- انجام پژوهشهايي در زمينه انطباق مباني حسابداري، معيارهاي حسابرسي عملكرد ( كارآئي، اثربخشي و صرفه هاي اقتصادي ) ، -مفاهيم كلي و فلسفه حسابرسي با حوزه علوم اسلامي.
- تعريف و اجراي پروژه هاي بهبود در زمينه هاي سرمايه هاي انساني، مديريت ريسك، بكارگيري فناوري اطلاعات و ... كه عملاً مستلزم انجام پژوهش هايي جهت انطباق مباحث مذكور در حرفه حسابرسي بوده است.
 
د -كيفيت

موسسه حسابرسي مفيد راهبر در ارزيابيهاي كنترل كيفيت جامعه حسابداران رسمي ايران طي سنوات اخير همواره در ردههاي بالاي نتايج قرار گرفته و در سال 1389 با كسب 980 امتياز بين بيش از 234 موسسه عضو جامعه براي چهارمين سال متوالي «رتبه اول» را احراز نموده است. ضمناً به منظور كسب اطمينان از اجراي اثر بخش سيستم كنترل كيفيت در موسسه ، واحد كنترل كيفيت ، فرآيند بررسي و ارزيابي مستمر سيستم كنترل كيفيت موسسه ، شامل بازبيني متناوب موارد انتخابي از كارهاي تكميل شده را طراحي و اجراء مينمايد.

ه- درآمد و هزينه

موسسه حسابرسي مفيد راهبر كليه هزينههاي خود را از محل درآمد خدمات حرفهاي كه انجام ميدهد تامين مينمايد. مازاد درآمد بر هزينه طبق مفاد اساسنامه مؤسسه در زمينه انجام امور مطالعاتي و تحقيقاتي در رابطه با حرفه حسابداري و حسابرسي مصرف ميشود. 

و- حجم ساعات كار

ساعات كاركرد خدمات حرفهاي مؤسسه در سال 1390  بالغ بر 785ر439  ساعت مي باشد(سال قبل 982ر434ساعت).

راهنمــاي تهيه صورتهاي مالي و طراحي ساختار حسابهاي نظام جامع مالي واحدهاي عمومي غيرانتفاعي

هدف اين دستورالعمل ، ايجاد هماهنگي و ارائه راهنماييهاي لازم در خصوص تهيه و تنظيم صورتهاي مالي و طراحي ساختار حسابهاي نظام جامع مالي نهادها و موسسات عمومي غيردولتي و غيرانتفاعي ، برمبناي حسابداري تعهدي و با استفاده از استانداردهاي حسابداري موجود ، است.

رهنمود عملی : مدیریت خطر تقلب در کسب و کار

تقلب هر اقدام یاترک عمدی طراحی شده را شامل می شود که به منظور فریب دیگران صورت می گیرد و باعث میشود قربانیان دچار زیان شده و عاملان آن به منافعی دست یابند. اصول کلیدی زیر سازمان را در مدیریت خطر تقلب کمک می نماید. اصل اول: برنامه مدیریت خطر تقلب ، اصل دوم : خطرات نوعی تقلب ، اصل سوم : فنون پیشگیری به منظور اجتناب از به وقوع پیوستن رویدادهای بالقوه تقلب ، اصل چهارم : فنون لازمبرای کشف تقلب رویدادها و اصل پنجم : فرایندهای مهار تقلب

منشورات

موسسه در راستای فعالیت های تحقیقاتی خود اقدام به انتشار سه کتاب نموده است. (1) حسابرسی مدیریتدربخش عمومی - 1375 (2) رهنمود عملی : مدیریت خطر تقلبکسبوکار - 1389 و(3) راهنمای تهیه صورتهایمالی و طراحی ساختار حسابهای نظام جامع مالی - 1391

حسابرسی مدیریت در بخش عمومی

حرفه حسابرسی درجهان پیشرفت های قابل توجهی داشته است ، توسعه شرکت های پیچیده ترشدن روابط و پیشرفت تکنولوژی موجب رشد هر چه بیشتر حسابرسی و نیازمندی بیشتر به انجام حسابرسی جامع شده است .

سند راهبردی

سند راهبردی موسسه

چشم‌انداز
موسسه حسابرسی مفید راهبر در افق 1404 موسسه-ای پیشرو در سطح منطقه است که با برخورداری از سرمایه فکری متعهد، توانمند و با انگیزه در فضای دانش بنیان، ارزش مدار و دارای نظام ارتباطی مؤثر و کارآمد، با اتقان و استواری از طریق نظارت اطمینان بخش و معاضدت در رشد حاکمیت مطلوب، پاسخگویی و تعالی دستگاه‌های خدمت گیرنده و نیز نقش آفرینی مؤثر در حرفه حسابرسی، ماندگار خواهد بود.

 

مأموريت

ارائه انواع خدمات تخصصي و حرفه‌اي بر اساس قوانين و مقررات و اصول و ضوابط جامعه حسابداران رسمي به تمامی دستگاههاي تحت پوشش دفتر مقام معظم رهبری و سایر دستگاههای متقاضي و تحقيق در متون اسلامي در زمينه حسابداري و حسابرسي، در جهت رشد حسابدهي و تعالي سازماني دستگاه هاي استفاده‌كننده از خدمات مؤسسه

 

ارزش‌ها

رعايت شئون و اخلاق اسلامي

مشتري‌‌مداري اصول گرايانه

مسئوليت‌پذيري و پاسخگوئي

نظم و انضباط

صداقت و درستكاري

شفافيت

امانتداري و رازداري

تمرکز بر نیازها و خواسته‌های مشتري

توسعه و توان افزايي منابع انساني

 

اهداف كلان

ارتقاء كارآئي، كيفيت و مطلوبيت حسابرسي و ساير خدمات حرفه‌اي مؤسسه و تسريع در ارائه به‌موقع گزارش ها.

افزايش توان كاري مؤسسه جهت برآوردن نيازهاي ذينفعان و واحدهاي مورد رسيدگي و دستگاه‌هاي متقاضي به خدمات حرفه‌اي.

تسهيل‌‌كننده بهبود كيفيت حسابدهي، انضباط مالي و ساز و كار اداره امور در دستگاه‌هاي متقاضي خدمات.

حركت متعهدانه در مسیر تعالي سازماني

 


راهبردها کسب و کار

تنوع در ارائه خدمات حرفه‌اي

توسعه بازار خدمات حرفه‌اي

دیباچه

ما   مدیران  و  کارکنان مؤسسه حسابرسی مفید راهبر  ،  با   استعانت از   پروردگار جهانیان  و  بر  اساس ارزش ¬های والای  انسانی   و  اسلامی  ، خود  را  در   قبال   همه  ذی ¬نفعان  و نیز   در  برابر  همه سازمان های  همکار  ، مسئول  و متعهد می¬دانیم و   با   پایبندی   به حقوق  همه صاحبان حق  در فعالیت حرفه¬ای  ،  به انجام تعهدات  اخلاقی   مندرج  در این سند  ،  هم ¬سوگند   و  هم  ¬ پیمان  می¬شویم.
سند  جامع  اخلاقی   در  دو  بخش اصلی - منشور اخلاقی مؤسسه و عهدنامه¬ های اخلاقی  سرمایه انسانی - اصول ، ارزشها ، منش  و مشی  اخلاقی   ما  را   نشان می¬دهد. تعهد   به سند  جامع  اخلاقی موسسه حسابرسی مفید  راهبر   در   همه شئون حرفه¬ای   ، اعتقاد  قلبی   و  رفتار  عملی   ماست.       

اصول اخلاقی

اصول اخلاقی زیر مسئولیت‌پذیری و پاسخگویی ما در حرفه حسابرسی را باز می‌نماید. 
با استعانت از خدای متعال همدیگر را در پایبندی به آنها ترغیب و یاری می‌کنیم. 
رازداری، توجه به محرمانگی اطلاعات، و حفظ حریم خصوصی 
حفظ استقلال و بی‌طرفی حرفه‌ای 
حسن سلوک و مواجهه صادقانه، صمیمی، صریح و استوار بر احترام اصیل و حفظ کرامت انسانی 
پایبندی به انصاف و مواجهه عادلانه  
خیرخواهی، امانتداری و پرهیز از هرگونه داد و ستد ناروا و غیر اخلاقی
قانون¬پذیری و پایبندی به مقررات و آیین‌نامه‌ها
انتقادپذیری و توجه به خرد جمعی
نظم، آراستگی فردی و محیطی
تعهد حرفه‌ای، درستکاری و وفاداری سازمانی
پیش‌بینی‌پذیری نسبت به صاحبان حق و ذینفعان
قدردانی و پرهیز از ناچیزانگاری خدمات و تلاش دیگران
رعایت تقوا در جنبه‌های فردی و اجتماعی

منشور اخلاقی موسسه حسابرسی مفید راهبر

سند جامع اخلاقی مؤسسه با رویکرد احترام به حقوق تمامی صاحبان حق در محیط سیصد و شصت درجه خط¬مشی اخلاقی زیر را شامل است. 
مشتریان سازمان¬های مردم¬ نهاد
سرمایه انسانی مسئولیت اجتماعی 
رقبا سهامداران (مالکین سهم الشرکه)


1) خط مشی اخلاقی موسسه حسابرسی مفید راهبر در قبال مشتریان
مشتریان و سازمان¬هایی که از ما خدمات و مشاوره حرفه¬ای اخذ می¬کنند مهم¬ترین صاحب حق در حرفه حسابرسی هستند. همه همکاران مؤسسه به مسئولیت¬های اخلاقی در قبال حقوق مادی و معنوی صاحبان حق در همه شئون حرفه¬ای پایبندیم و در جهت تأمین حقوق آنان هم¬پیمان می¬شویم: 
1. رازداری و حفظ محرمانگی اطلاعات سر لوحه مرام حرفه¬ای ما است.
2. با رعایت استانداردهای کیفیت و به کارگیری نیروهای با صلاحیت حرفه¬ای و متعهد و استفاده از جدیدترین ره¬آوردهای علمی، همیشه کیفیت را ارتقا می¬دهیم.
3. رعایت ارزش¬های اخلاقی، هنجارهای رفتاری در محیط کار مشتریان خصلت اخلاقی ماست. 
4. بر قانون¬پذیری و رعایت مقررات تأکید می¬کنیم. 
5. منصفانه بودن هزینه خدمات ارائه شده، ارائه به موقع خدمات، ارائه¬ مشاوره جهت بهبود در چارچوب ضوابط حرفه¬ای و پایبندی به تعهدات، مرام مؤسسه است.
6. همیشه ما را نقد پذیر، پاسخگوی و جبران¬کننده خسارت احتمالی ناشی از عملکرد مؤسسه خواهید یافت.
7. حفظ استقلال و بی¬طرفی حرفه¬ای و داوری عادلانه خصلت حرفه¬ای ما است.
8. در همه مناسبات حرفه¬ای بر احترام و حفظ کرامت انسانی مشتریان پایبندیم.
9. اطلاع¬رسانی به موقع، شفاف و کامل نسبت به خدمات قابل ارائه و حقوق مشتریان را به عنوان وظیفه اخلاقی خود می¬دانیم.
10. درستکاری و مواجه صریح و صادقانه با مشتری مرام ماست.
11. امانتداری نسبت به اموال مشتریان و دوری از هرگونه ضرر زدن وظیفه اخلاقی و دینی ماست.
12. از سیاست¬ها و برنامه¬های سازمان¬های کسب و کار (مشتری) در ترویج اخلاق حرفه¬ای در محیط کار حمایت می¬کنیم و از هیچ¬گونه همکاری و مشارکت دریغ نمی¬کنیم.
13. به لحاظ سلوکی و اخلاقی در قبال دستگاه های دیگر (مشتریان) بر الگوی عملی بودن خود تأکید می¬کنیم و آن را ترویج می¬دهیم.
2) خط مشی اخلاقی موسسه حسابرسی مفید راهبر در قبال سرمایه انسانی
همه کسانی که در مؤسسه فعالیت می¬کنند، سرمایه راهبردی مؤسسه هستند. ما اعضای خانواده صمیمی موسسه، همکاری برادرانه و حفظ حقوق یکدیگر را وظیفه دینی و اخلاقی خود می¬دانیم. 
1. احترام اصیل به کرامت انسانی همکاران و اعتماد نظام ¬مند به آنان اصل ارزشی حاکم بر رفتارها و مقررات است. احساس ارزشمندی در فعالیت حرفه¬ای نشان پایبندی به اصل احترام است. 
2. حمایت نظام مند و مستمر از تعادل کار و زندگی همکاران، وظیفه اخلاقی ما است. 
3. با استقرار نظام سلامت و ترویج شادابی و آرامش در مؤسسه از بهداشت جسمی، امنیت روانی و سلامت روحی همکاران حمایت می¬کنیم.
4. بر شایسته سالاری به مثابه فضیلت حرفه¬ای با استقرار نظام شایسته شناسی، شایسته گزینی و شایسته پروری مبتنی بر برنامه ¬ریزی و ارزیابی عملکرد تأکید می¬کنیم و در تحقق آن به بهترین شیوه ممکن می کوشیم.
5. تأمین امنیت شغلی و معیشتی از طریق توانمندسازی و ارتقای حرفه¬ای همکاران در چارچوب نظام شایسته سالاری، مرام حرفه¬ای ماست.
6. در مأموریت¬ های حرفه¬ای و عملکرد حرفه¬ای سرمایه انسانی اعتدال را رعایت می¬کنیم و به این حق آنان پاسخ می¬دهیم.
7. مشارکت¬طلبی از همکاران در فرآیند تصمیم¬سازی¬، اجرا، نظارت و ارزیابی فضیلت اخلاقی و حرفه¬ای در مؤسسه است. 
8. قدردانی و ترویج فرهنگ سپاسگزاری از خدمات حرفه¬ای همکاران وظیفه دینی و اخلاقی ماست. از امام علی (ع) آموخته¬ایم که قدردانی کمتر از استحقاق، ناتوانی یا رشک است و افزون بر استحقاق، چاپلوسی است.  
9. جبران منصفانه خدمات و پرداخت حقوق مکفی از طریق استقرار نظام جبران خدمات عادلانه را از وظایف اخلاقی خود می دانیم. 
10. سرمایه انسانی، حقوق، منافع و اسرار آنان را امانت های الهی نزد مؤسسه می¬دانیم.  
11. رازداری و حفظ حریم خصوصی همکاران مرام ماست.
12. مواجهه منصفانه و رعایت عدالت توزیعی و رویه¬ای در همه شئون حرفه¬ای وظیفه اخلاقی و دینی ماست. رعایت تناسب بین مسئولیت و اختیارات و امکانات مصداق بارز انصاف در حرفه است.
13. نقدپذیری و پاسخگویی به همکاران، توجه و اهمیت دادن به دیدگاه آنان را بنیان فضای صمیمی و اخلاقی مؤسسه می¬دانیم.
3) خط مشی اخلاقی موسسه حسابرسی مفید راهبر در قبال رقبا
ما اعضای مؤسسه رقبا را شریک خود در حرفه می¬انگاریم و برای اعتلای حرفه حسابرسی دست همکاری با آنان را می¬فشاریم و بر تعهدات اخلاقی خویش نسبت به حقوق آنان پایبندیم:
1. امانتداری و دوری از هر گونه ضرر زدن به رقبا مانند دمپینگ، تبلیغات منفی علیه آنان سر لوحه مرام اخلاقی ماست. تلاش برای جذب نیروهای کلیدی رقبا را مصداقی از ضرر زدن به رقیب می¬دانیم.
2. به دانش و تجارب حرفه¬ای رقبا و حقوق معنوی آنها احترام میگذاریم و از کپی¬برداری خدمات آنان دوری می¬کنیم. 
3. رقابت¬پذیری اخلاقی و خودداری از رقیب ¬ستیزی مرام حرفه¬ای ماست. تلاش برای جذب سهم بازار رقبا از روشهای غیراخلاقی را یکی از مصادیق رقیب ¬ستیزی می¬دانیم.
4. بر مشارکت با رقبا برای ارائه خدمات مشترک به مثابه گامی اخلاقی در جهت توسعه حرفه حسابداری و حفظ منافع ملی تاکید می کنیم.
5. نقدپذیر، پاسخگو و جبران¬کننده خسارات احتمالی ناشی از عملکرد مؤسسه نسبت به حقوق رقبا هستیم.
6. مشارکت با مؤسسه های همکار جهت ترویج اخلاق حرفه¬ای و ارتقای دانش، تجربه، مهارت و توانایی حرفه¬ای مشی اخلاقی ماست.
7. با نهادهای نظارتی، اعم از دولتی و سازمان¬های مردم نهاد حرفه¬ای، جهت ارتقای استانداردهای حرفه¬ای همکاری می¬کنیم. 
8. تعامل برد- برد با رقبا برای حفظ حقوق مشتریان و منافع ملی خصلت حرفه¬ای ماست.
9. بر رازداری و حفظ حریم خصوصی رقبا پایبند هستیم. 
10. پایبندی به توافقات رقبا در مجامع حرفه¬ای مرام ماست.
11. احترام به کرامت انسانی همکاران مؤسسه¬های رقیب و احترام به جایگاه حرفه¬ای رقبا خصلت اخلاقی ماست. 
12. با افزايش نرخ پيش‌بيني پذيري مؤسسه در جهت شفاف‌سازي محيط رقابتي کوشش می¬کنیم. 
13. در همه شئون و مناسبات حرفه¬ای در تعامل با رقبا قانون¬پذیریم. رفتارهای غیر اخلاقی را با واکنش اخلاقی پاسخ می دهیم و از هرگونه اقدام های تلافی جویانه غیر اخلاقی دوری می کنیم. 
4) خط مشی اخلاقی موسسه حسابرسی مفید راهبر در قبال سازمان های مردم نهاد
ما اعضای موسسه به عنوان شهروند مسئولیت¬پذیر، بر تعهدات اجتماعی خود در قبال سازمان¬های مردم¬نهاد، شهروندان و منافع ملی تأکید داریم. رشد و بهبود وضعیت اجتماعی، پیشرفت ایران اسلامی و توسعه پایدار جامعه، هدف فعالیت حرفه¬ای و ترسیم¬کننده فعالیت-های اجتماعی ما است. 
1. با پیوستن و عضویت در انجمن¬های حرفه¬ای مرتبط بین¬المللی در چارچوب قوانین، بالندگی سرمایه انسانی و توسعه پایدار خود را تضمین می¬کنیم. 
2. به عنوان مؤسسه معتمد در حرفه، مشارکت در تدوین و بهبود قوانین برای حمایت و ارتقای جایگاه انجمن¬های حرفه¬ای مرتبط را مشی اخلاقی خود می¬دانیم.
3. حمایت معنوی و مالی از جامعه حسابداران رسمی ایران خصلت سازمانی مؤسسه است.
4. برای بهبود و توسعه فعالیت¬های حرفه¬ای از سایر انجمن¬های حرفه¬ای مرتبط حمایت معنوی و علمی می¬کنیم و در این مسیر فعالانه با آنها مشارکت می¬نماییم (از جمله در تدوین اساسنامه و...).
5. پایبندی به دستورالعمل¬ها، آیین¬نامه¬ها، مقررات و ضوابط، انجام فعالیت در راستای راهبردها و اهداف جامعه حسابداران رسمی ایران و سایر نهادهای نظارتی مرام اخلاقی برجسته ماست. 
6. در فرآیند تصمیم¬¬سازی، اجرا و نظارت در جامعه حسابداران رسمی ایران به منظور بهبود و ارتقای حرفه با انگیزه، اهتمام و استواری بیشتر مشارکت می¬کنیم.
7. در حمایت معنوی و مالی از سازمان¬های مردم نهاد اجتماعی و موسسات خیریه کوتاهی نمی¬کنیم و وجهه اهتمام ما است.
8. حمایت، هدایت و نظارت بر تشکل¬های مردم¬نهاد درونی و مدیریت انتظارات (صندوق وام قرض الحسنه قائم و تعاونی مسکن) در پاسخ به تلاش و اعتماد کارکنان برای حفظ وفاداری سازمانی وظیفه اخلاقی ما است. 
9. به منافع تشکل¬های مردم ¬نهاد بر مدیریت انتظارات احترام اصیل می¬گذاریم. 
10. به عنوان مؤسسه پیشرو در حرفه خود را متعهد می¬دانیم تا نیروهای متخصص اخلاق¬مدار در حمایت جامعه حسابداران رسمی ایران را پرورش -دهیم.
11. اخلاق و توسعه آن در سمن¬ها 1 را با انگیزه قوی و به صورت مستمر با هدف توسعه پایدار جامعه ترویج می¬دهیم. 
12. مشارکت با انجمن¬های حرفه¬ای در راستای ارتقاء دانش و فناوری حرفه¬ای و بهبود کیفیت مشی اخلاقی مؤسسه است.
13. برای ایجاد تشکل¬های حرفه¬ای - صنفی درون سازمانی اهتمام می¬ورزیم و آن را رونق می¬دهیم.
14.نقدپذیری و پاسخگویی به همکاران، توجه و اهمیت دادن به دیدگاه آنان را بنیان فضای صمیمی و اخلاقی مؤسسه می دانیم.
15. توجه و رعایت حقوق سمن¬ها و اعضای آنها در ارائه خدمات حسابرسی در دستگاه¬ها به عنوان مؤسسه خدمتگزار مرام اخلاقی ماست.
16. رازداری و حفظ حریم خصوصی سمن¬ها اساس تعامل ما با آنهاست.
17. به رعایت عدالت توزیعی و رویه¬ای در تعامل با سمن¬ها پایبند هستیم.
5) خط مشی اخلاقی موسسه حسابرسی مفید راهبر در قبال مسئولیت های اجتماعی
ما در قبال حقوق و منافع جامعه¬ای که در آن فعالیت می¬کنیم مسئول هستیم. مسئولیت اجتماعی ما هم در قبال حقوق شهروندی همکاران و هم در قبال منافع و حقوق سایر شهروندان از مهم¬ترین تعهدات اخلاقی ماست. 
الف- جامعه درون سازمانی
1. تلاش برای توسعه و ترویج صیانت از برند و هویت مؤسسه به منظور صیانت از حرفه و سازمان از مهم¬ترین و قوی¬ترین ارزشهای اخلاقی ماست. 
2. جبران خدمت معنادار، شفاف، متناسب و مبتنی بر عملکرد کارکنان را ارج می¬نهیم و برای خلق عدالت رویه¬ای و توزیعی هرچه بهتر به آن پای بند هستیم.
3. کسب سود مستمر و پایدار برای سهامداران (مالکین سهم الشرکه) و ذینفعان درون سازمانی، مشی اخلاقی ما با سهامداران است.
4. توجه و حمایت از تعادل و سلامت جسمی و روحی کارکنان و تعادل کار و زندگی آنان، مرام اخلاقی ماست.
5. صیانت از اخلاق ذینفعان سازمان و ترویج فرهنگ آن وظیفه اخلاقی ما است. 
6. پیشرفت علمی و ارتقای حرفه¬ای، حق سرمایه انسانی است. با ایجاد فرصت¬های برابر آموزشی و گشودگی مسیر ارتقای شغلی، نسبت به توسعه سرمایه انسانی احساس مسئولیت می¬کنیم و به آن متعهد هستیم. (مصادیق: جانشین پروری، توانمند سازی، ارتقاء و... در حیطه دانش، نگرش، منش و...)
7. پایبندی و رعایت قوانین درون سازمانی ضامن حفظ حقوق همه ذینفعان سازمانی و خصلت سازمانی مؤسسه است. 
8. ارائه خدمات مشفقانه به کارکنان از بارزترین مصادیق قدرشناسی و قدردانی مؤسسه است.
ب- جامعه برون سازمانی
9. رعایت حسن همجواری، توجه و احترام به حقوق همسایه¬ها، با مدنظر قرار دادن تأثیر بر محیط اطراف خود، مانند حق حریم خصوصی، حفظ آسایش و آرامش روانی، حساسیت نسبت به منافع مالی و معنوی همسایه¬ها و امانتداری نسبت به اموال آنان، رازداری و پاسخگویی و ارائه به موقع تعهدات در قبال آنان اساس تعامل ما با همسایه¬ها است.
10. جدی گرفتن نقش خود در جامعه و امتناع از آسیب رسانی عمدی به آن، وجهه حرفه¬ای ما است.
11. صیانت از منافع عمومی جامعه مرام اخلاقی مؤسسه است. از جمله مصادیق آن فساد ستیزی است.
12. بسط و گسترش انضباط و شفافیت مالی در جامعه در پاسخ و به پاس اعتماد شهروندان به مؤسسه است.
13. قانون¬پذیری و پایبندی به رعایت قوانین و مقررات اجتماعی را احترام به حقوق شهروندان می¬دانیم و بر حاکمیت قانون و مقررات بر همه شئون حرفه¬ای، به ویژه در ایفای حقوق و مطالبات ملی تأکید می¬کنیم. همکاری صادقانه و اثربخش با سازمانهای نظارتی را مشارکت در حفظ منافع ملی می¬دانیم.
14. منافع ملی و آسایش شهروندان، محور اصلی فعالیت¬های حرفه¬ای ما به هنگام مشارکت در اشتغال¬آفرینی بارور، توسعه کسب و کار و تولید کالا و ارائه خدمات است. رعایت عدالت اجتماعی در ارائه فرصت¬های اشتغال و ایجاد فرصت بهره¬مندی شهروندان از کالا و خدمات با کیفیت و با رضایت محوری آنان، از مهم¬ترین ارزش¬های اخلاقی مؤسسه است.
15. توجه و نهادینه کردن دغدغه¬های زیست محیطی و تلاش برای حفظ آن با آموزش و ترویج فرهنگ حفاظت از محیط زیست و تشویق عمومی نسبت به فعالیت¬های زیست محیطی، مشی حرفه¬ای و اخلاقی ما است.
16. پیشگامی در کمک به انجمن های خیریه و ارائه خدمات داوطلبانه و بشردوستانه، بویژه در شرایط بحرانی و مشارکت در ارتقای سطح عمومی جامعه، وظیفه اخلاقی ما است.
17. بر مشارکت با انجمن¬های حرفه¬ای به منظور تبادل دانش و ارتقای آن در جهت توسعه حرفه تأکید می¬کنیم.
 18. اقدامات پیشگیرانه در راستای مسئولیت های اجتماعی سازمان های ذینفع، مرام اخلاقی ما است.
19. مشارکت در پروژه های مرتبط با توسعه اقتصادی و اجتماعی جامعه وجهه اهتمام مؤسسه است.
20. احترام و وفاداری نسبت به ارزش¬های اسلامی به ویژه ارزشهای مربوط به دفاع مقدس ایران اسلامی تعهد اجتماعی ما است.
6) خط مشی اخلاقی موسسه حسابرسی مفید راهبر در قبال سهامداران و مالکین سهم الشرکه
سهامداران و مالکین سهم الشرکه، سرمایه، ثروت و اعتبار سازمان هستند. توجه به حقوق مادی و معنوی آنان در چارچوب قوانین، وفاداری سازمانی مدیران و کارکنان مؤسسه و فرصتی برای خدمت به شهروندان و تجلی مهارت حرفه¬ای و تعهد اخلاقی سرمایه انسانی است. 
1. در جهت رشد حاکمیت مطلوب برای پاسخگویی و سلامت و تعالی دستگاه¬های خدمت¬گیرنده متعهدانه همکاری می¬کنیم.
2. در پاسخ به اعتماد مالکین سهم¬الشرکه نسبت به مؤسسه، اطمینان¬¬¬بخشی درباره ارزیابی جامع و در جهت اداره مطلوب دستگاه¬ها را به آنها و نهادهای مرتبط می¬دهیم.
3. در قبال مالکین به موقع، شفاف، دقیق و جامع پاسخگو و نقدپذیر هستیم.
4. رشد مستمر حرفه¬ای¬گرایی در جهت دستیابی به برتری راهبردی حرفه¬ای و نقش¬آفرینی مؤثر در حرفه حسابرسی شرط امانتداری نسبت به سرمایه مالکین سهم¬الشرکه است.
5. پایبندی به حسابرسی مشفقانه و مشتری¬مداری اصول¬گرایانه مشی حرفه¬ای ماست.
6. ارائه مطلوب خدمات متنوع، اثربخش و به موقع به دستگاه¬ها که ضامن حفظ حقوق مشتریان و مالکین سهم¬الشرکه و از مصادیق پایبندی نسبت به سهامداران در جهت ماندگاری مؤسسه است، پایبندیم.
7. ارائه گزارشِ شفاف، جامع، به موقع و دقیق به مراجع ذیصلاح منش اخلاقی ماست.
 8. امانتداری، حفاظت و اداره مطلوب منابع و اموال، استفاده بهینه از فرصت¬ها، منابع و ارتقای بهره¬وری خود را جزء حقوق مالکین سهم الشرکه می-دانیم و در انجام آن اهتمام می¬ورزیم.
9. پایبندی به مسئولیت¬های اجتماعی در قبال ذینفعان از جمله مالکین مایه افتخار و مرام اخلاقی ماست.
10. پا¬یبندی متعهدانه به اخلاق اسلامی و ارتقای سرآمدی اخلاقی در حرفه را وظیفه¬ای در راستای پاسخگویی به خواست مالکین می¬دانیم.
11. نسبت به ارزش¬آفرینی، وفاداری سازمانی و ارتقای مستمر خوش¬نامی مؤسسه برای حفظ اعتبار و جایگاه مالکان اهتمام می¬ورزیم.
12. در همه شئون حرفه¬ای بر رازداری و پایبندی به محرمانگی اطلاعات در اختیار تأکید می¬کنیم.
13. قانون¬پذیریِ پایبندی متعهدانه به خط ¬مشی ¬ها و مصوبات مجمع و سایر ضوابط و مقررات ابلاغیه مرام حرفه¬ای ماست.
14. با رقابت¬پذیری اخلاق¬مدارانه بر اساس پایبندی به اتقان و استواری، پویایی و ماندگاری به برترین جایگاه حرفه ای دست می یابیم.

عهد نامه اخلاقی مدیران مؤسسه حسابرسی مفید راهبر

ما اعضای مؤسسه، حاکمیت ارزش¬های انسانی و اسلامی را زیبایی و کمال فعالیت حرفه¬ای خود 
می¬دانیم و با همدلی و استعانت از خداوند مهربان، بر پایبندی به مسئولیت¬های اخلاقی در همه شئون کسب و کار، هم سوگند می¬شویم.
مدیران
کارکنان
عهد نامه اخلاقی مدیران موسسه حسابرسی مفید راهبر
الف- وظایف اخلاقی خودم با خود
1. وجود من و هر آنچه از نعمت¬های الهی مانند تندرستی، سلامت ذهن و روان، دانش و مهارتی که دارم، امانت الهی است؛ حفظ عزت نفس، احساس ارزشمندی، حفظ حریم خصوصی خودم، احترام به خود و مهربان بودن با خود، شرط امانتداری است.
2. آراستگی ظاهری، حسن سلوک، وقار و متانت و نظم فردی، نشان¬دهنده شأن و منزلت انسانی من است.
3. تلاش در جهت رشد و توسعه فردی در سایه توجه به ارزش¬های انسانی و افزایش مستمر دانش و مهارت، مرام من است.
ب- وظایف اخلاقی مدیر با مدیر (تعامل با همکار) و با زیردستان
4. رعایت عدالت و انصاف در جهت توزیع عادلانه فرصت¬ها و پایبندی به عدالت رویه¬ای، وظیفه اخلاقی مدیران مؤسسه است (مصادیق آن: نظارت و ارزیابی عملکرد منصفانه کارکنان و تعیین حق¬الزحمه عادلانه و منصفانه).
5. شفقت بر کارکنان و انتقال تجارب و دانش به آنان مشی اخلاقی ما مدیران مؤسسه است.
6. تأکید بر توسعه و توانمندسازی سرمایه انسانی و پایش مستمر در جهت جانشین¬پروری و الگو بودن و الگوسازی، مرام اخلاقی ما در قبال تلاش آنان است. 
7. ایجاد ساز و کارهای انگیزشی و حمایت از کارکنان با قدردانی و حسن همکاری پاسخ ما به این حق مدیران و کارکنان است.
8. نسبت به آسیب شناسی وضعیت موجود اخلاقی سازمان و مواجه اخلاقی با تخلفات حرفه¬ای و رفتاری کوتاهی نمی¬کنیم و در ارتقای اخلاق سازمانی خود اهتمام کامل می¬ورزیم.
9. انتظارات و توقعات خود را به زبان شفاف و همراه با توجیه کاری بیان می¬کنیم و رعایت تناسب میان مسئولیت، اختیار و ارزیابی عملکرد بر این پایه را شرط انصاف می¬دانیم و حقِ بازخورد از این ارزیابی به خود کارکنان ارج می¬نهیم (مصادیق: شفاف¬سازی ارزیابی عملکرد و کارت امتیازی متوازن و البته بازخورد دادن ارزیابی عملکرد به خود افراد).
10. رفتار مقتدرانه توأم با صمیمیت، صداقت و صراحت، خصلت اخلاقی مدیران مؤسسه است.
11. با تعیین الزامات دقیق رفتاری و اخلاقی در فرآیند جذب و استخدام و در جهت هدف ماندگاری، مؤسسه را یاری خواهیم کرد. 
12. در افزایش توان نقدپذیری، پاسخگویی و مسئولیت¬پذیری همه سرمایه انسانی مؤسسه، در قبال عملکرد خود می¬کوشیم و هرگز کاستی¬ها را با فرافکنی به مدیران و تیم¬¬های حسابرسی نسبت نمی¬دهیم.
ج) وظایف اخلاقی مدیر با سازمان
13. توجه به منافع سازمانی، وفاداری به خوش¬نامی، کامیابی و ماندگاری سازمان، حفظ شأن مؤسسه و جلوگیری از پیشامد فعالیت¬های ناسازگار در همه شئون زندگی حرفه¬ای و اجتماعی، مرام اخلاقی ما است.
14. بر تبلیغ تجاری مؤسسه خود در چارچوب ضوابط تأکید می¬کنیم. 
15. ما مدیران مؤسسه به رعایت سیاست¬های مؤسسه در قبال ذینفعان متعهد هستیم.
16. هدایت، نظارت و حمایت از توسعه برنامه¬های اخلاق حرفه¬ای را در فرهنگ سازمانی مؤسسه نهادینه¬سازی می¬کنیم.
د) وظایف اخلاقی مدیر با بالادستی
17. تعیین مأموریت و چشم¬انداز مؤسسه براساس ارزش¬های اخلاقی، مشی اخلاقی مهم مدیران است.
18. نسبت به ارتقاء و بهبود فرآیند تصمیم¬سازی در سطح هیئت مدیره همراه فرآیند شفاف ¬سازی با مشارکت و حفظ حقوق افراد ارزش قائل هستیم و خصلت اخلاقی ما است.
19. بر ایجاد انگاره¬های مثبت و بازخورد شفاف و به موقع به پیشنهادات و حفظ حقوق پیشنهاد دهنده در فرآیند تصمیم ¬سازی (منظور بازخورد بالادستی به پایین¬دستی و پایین¬دستی به بالادستی) تأکید می¬کنیم.
عهدنامه اخلاقی کارکنان موسسه حسابرسی مفید راهبر
1. استانداردها، آیین رفتار حرفه¬ای و ضوابط تعیین شده توسط مؤسسه و مراجع ذیصلاح را به طور کامل رعایت خواهیم کرد.
مصادیق:
- رعایت استانداردهای حرفه¬ای
- رعایت قوانین و مقررات موضوعه حرفه حسابداری و حسابرسی
- رعایت آیین رفتار حرفه¬ای با حفظ استقلال: رازداری، مسئولیت¬پذیری، درستکاری، امانتداری، اعمال مراقبت حرفه¬ای
- رعایت قوانین، آیین¬نامه¬ها و دستورالعمل¬های مؤسسه
- مراجع ذیصلاح شامل: دولت، قوانین جاری کشور، بورس، سازمان حسابرسی، تأمین اجتماعی و جامعه حسابداران رسمی
2. متعهد می ¬شویم که در فرآیند اجرایی عملیات حسابرسی کیفیت محوری را در رأس امور قرار دهیم.
مصادیق:
- رعایت استانداردهای حسابرسی
- رعایت قوانین و مقررات موضوعه حرفه حسابرسی
- رعایت الزامات کنترل کیفیت
- استفاده از فناوری و ابزارهای نوین و نرم¬افزارهای تخصصی در جهت ارتقای کیفیت
- رعایت آیین رفتار حرفه¬ای شامل استقلال، رازداری، مسئولیت¬پذیری، درستکاری، امانتداری، اعمال مراقبت حرفه¬ای
- استفاده از نظر مشاوره فنی در موارد ابهام و اختلاف نظر
3. متعهد می¬شویم مشتری ¬مداری و توجه به ذینفعان را در چارچوب آیین رفتار حرفه¬ای رعایت کنیم.
مصادیق:
- تعهد به حسابرسی مشفقانه در چارچوب آیین رفتار حرفه¬ای
- رعایت ادب و احترام طی فرآیند حسابرسی
- رعایت انصاف، ادب و نزاکت بدون توجه به نژاد، مذهب، جنسیت، معلولیت و سن و سال
- حفظ حریم شخصی، اطلاعات محرمانه، رازداری و امانتداری
- ارائه بازخوردهای منصفانه طی فرآیند حسابرسی
- اعتماد به مشتری و پرهیز از هر گونه مواجهه هیجانی
- انجام تلاش صادقانه با مسئولیت¬پذیری کامل و ایجاد ارزش و پاسخگویی کارکنان در قبال مشتریان 
4. متعهد می¬شویم در راستای رعایت حقوق مؤسسه مفاد زیر را به طور کامل رعایت نماییم.
مصادیق:
- پرهیز از مسئولیت¬گریزی، پایبندی به تعهدات، رازداری، امانت¬داری، وفاداری و تعلق سازمانی و حفظ حریم شخصی.
- اجتناب از ضرر رساندن و جبران خسارت ناشی از عملکرد
- مواجهه صادقانه، صریح و توام با احترام اصیل
- رعایت کردن و تکریم حقوق ذینفعان
- نگرش مثبت و خیرخواهانه 
- تأکید بر توسعه سرمایه انسانی و تلاش در جهت ارتقای سطح دانش و مهارت و بکارگیری تکنولوژی¬های نوین
- گزارش¬دهی و اطلاع¬رسانی به موقع، دقیق و شفاف
- سرعت و سهولت در تعامل همراه با دقت و صحت (قابلیت اتکا)
- مشارکت در بکارگیری ابزارهای مدیریت دانش برای انتقال دانش و تجربه فردی به دانش سازمانی
- پیش¬بینی¬پذیری و نقدپذیری 
- عرضه توانایی¬ها و سبد خدمات مؤسسه به جامعه بیرونی (در خصوص حسابرسی عملیاتی) با رعایت حقوق مالکیت معنوی و فکری مؤسسه.
- بهره¬گیری مناسب از فرصت¬های موجود در جهت ارتقای فردی و گروهی
- ترویج اخلاق حرفه¬ای و هدایت، نظارت و حمایت از توسعه برنامه¬های اخلاق حرفه¬ای در فرهنگ سازمانی
- انجام تلاش صادقانه با مسئولیت¬پذیری کامل و ایجاد ارزش و پاسخگویی کارکنان در قبال مؤسسه 
5. رعایت فرهنگ قدرشناسی و سپاسگزاری را یک ارزش اخلاقی و خداپسندانه می¬دانیم.
6. برای حضور فعالانه در کارگروه¬ها (کمیته¬ها)، فرآیندها مصمم هستیم و برای روحیه انجام کارهای تیمی اهتمام می¬ورزیم و آن را رونق می¬دهیم.
7. قدردانی و حسن همکاری در جهت رعایت کردن حقوق پیشکسوتان حرفه و تمامی سلسله مراتب سازمانی وظیفه ما در قبال تلاش آنان است.
8. در راستای کمک به ایجاد محیط سالم و شاداب مؤسسه به تدوین نظام سلامت اقدام می¬کنیم و خود را به رعایت کردن آن برای داشتن محیطی سالم و پویا پایبند می¬دانیم.

تعریف مفاهیم سند جامع اخلاقی

سند جامع اخلاقی، بیانیه رسمی مؤسسه در بیان مسئولیت¬های اخلاقی آن نسبت به همه ذینفعان (صاحبان حق) و نیز مسئولیت اخلاقی سرمایه انسانی است که برحسب حقوق عناصر محیط درونی و بیرونی مؤسسه تعریف می¬شوند. این سند، نگاه مشترک همه اعضای گروه به ذینفعان و رفتار یکسان آنان را در حمایت از حقوق ذینفعان نشان میدهد. 
سند جامع اخلاقی، بالاترین مرجع در ترسیم مسئولیت¬های اخلاقی مؤسسه است. بر اساس آن، تمام اسناد مؤسسه، ممیزی اخلاقی می¬شود و برای دستیابی به تحقق عینی آن، برنامه¬های کوتاه مدت، میان مدت و بلند مدت تدوین می¬گردد. سند جامع اخلاقی مؤسسه، ترازوی نهایی برای ممیزی اخلاقی فرآیند تصمیم¬سازی و ارزیابی عملکرد اخلاقی (حسابرسی اخلاقی) مؤسسه است.
احترام
رفتار ارتباطی که احساس ارزشمندی را به طرف ارتباط منتقل می¬کند.
اخلاق حقوق محور
بیان مسئولیت¬های اخلاقی براساس حقوق افراد و رفتار ارتباطی درون شخصی، بین شخصی، فراشخصی، درون سازمانی، بین سازمانی و فراسازمانی. در فرهنگ ایران اسلامی چنین رهیافتی به اخلاق در رساله الحقوق منسوب به امام سجاد (ع) آمده است.
امانتداری
در خصوص اموال و منابع غیرانسانی به معنای حفظ و استفاده با بهره¬وری بالا یا استفاده بهینه است و در سرمایه انسانی به معنای توجه به استفاده مناسب از افراد شایسته در جایگاه سازمانی مناسب (شایسته¬سالاری) است.
امنیت شغلی
امنیت شغلی در رویکرد حقوقی به معنای باز بودن راه برای تداوم همکاری برای سرمایه انسانی و عدم قطع همکاری است مگر با ادله محکمه پسند ولی در رویکرد اخلاقی به معنای ایجاد زمینه¬های رشد توانمندی حرفه¬ای همکاران به گونه¬ای که در حرفه همیشه مورد نیاز باشند. مفهوم امنیت شغلی در این رویکرد با شایسته سالاری حرفه¬ای در پیوند است.
انصاف
رعایت عدل و حق در مواجهه با افراد و دوری از هرگونه افراط و تفریط. شاخص انصاف این است که هر چه بر خود نمی¬پسندیم بر دیگران نیز نپسندیم. 
پیش¬بینی¬پذیری 
خصلت سازمانی که محیط را قادر به پیش¬بینی عملکرد سازمان در خصوص رعایت حقوق عناصر محیط درونی و بیرونی می¬کند.
حریم خصوصی 
هرآنچه که به امور شخصی فرد متعلق است و شخص از ورود دیگران به آن امور ناخرسند است. ملاک در تعیین قلمرو حریم خصوصی، عرف و قوانین است. 
خط¬مشی اخلاقی
مسئولیت¬های اخلاقی سازمان در قبال هر یک از عناصر محیط درونی و بیرونی سازمان.

رقیب
کسی که برای بقایش همان منابعی را نیاز دارد که ما به آن نیاز داریم؛ کسانی که با منابع و تولید ما مشترک¬اند و محصول یا خدمات مشابه محصولات ما یا جایگزین محصول و خدمات ما را تولید می¬کنند. 
شهروند
اشخاص حقیقی و حقوقی که در منطقه¬ای زندگی می¬کنند که مؤسسه در آن منطقه فعال است.
عهدنامه اخلاقی
مسئولیت¬های اخلاقی سرمایه انسانی در محیط کسب و کار.
همسایه
اشخاص حقیقی و حقوقی که همجوار با دفترهای مؤسسه قرار دارند.
استقلال و بی¬طرفی
استقلال به معنای پایبندی به مبانی حرفه¬ای، اطلاعات یقینی در داوری و پرهیز از هر گونه سوگیری ناشی از عوامل درونی یا بیرونی است. 
تعهد حرفه¬ای
عشق به کار و دوست داشتن حرفه است، به گونه¬ای که فرد جایگاه حرفه¬ای را با درستکاری پاس می¬دارد و در اعتلای حرفه می¬کوشد و از هرگونه تخریب حرفه پرهیز می¬کند. 

استخدام

آگهی استخدام فناوری اطلاعات

*** توجه مفید راهبر هیچگونه هزینه‌ای بایت مراحل گزینش دریافت نمی‌نماید
بدینوسیله به اطلاع کلیه علاقه مندان می‌رساند، موسسه حسابرسی مفید راهبر جهت تکمیل کادر حرفه ای خود در حوزه فناوری اطلاعات، از متقاضیان تحصیلکرده و علاقه مند با شرایط زیر دعوت به عمل می آورد.
لذا درصورت احراز شرایط زیر، درخواست خود را در سایت hr.mofidrahbar.org ثبت نمایید تا هماهنگی های لازم در خصوص طی مراحل استخدامی با افراد متقاضی به عمل آید. 
شرایط مورد نیاز
1- مومن و متعهد به نظام
2- انجام خدمت نظام وظیفه
3- مدرک تحصیلی مربوط به رشته های کامپیوتر و رشته های مشابه
4- دارای نگرش سیستمی و قدرت تجزیه و تحلیل سیستم‌های اطلاعاتی
5- - داشتن تسلط بر زبان sql و یکی از زبان‌های برنامه نویسی

آگهی استخدام

*** توجه مفید راهبر هیچگونه هزینه‌ای بایت مراحل گزینش دریافت نمی‌نماید

موسسه حسابرسی موفید راهبر از بین واجدین شرایط برای دفتر تهران کمک حسابرس، حسابرس و حسابرس ارشد جذب می‌نماید. 
برای ارسال درخواست به سایت hr.mofidrahbar.org مراجعه فرمایید.

  


 
 
موسسه حسابرسی مفید راهبر تهران میدان آرژانتین - خیابان شهید احمد قصیر خیابان سیزدهم ، پلاک 9 کد پستی : 1513816111 صندوق پستی : 15875174 تلفن : 88103018 دورنگار : 88101560 آدرس رایانامه : Info@mofidrahbar.org
فناوری اطلاعات موسسه حسابرسی راهبر